Cena Paliwa
Cena Paliwa

ON - 5,29 zł | PB95 - 5,28 zł

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Sprzedajemy: ON oraz Pb 95


Zapraszamy również do sklepu znajdującego się przy stacji paliw gdzie można zakupić oleje silnikowe, przekładniowe, płyny eksploatacyjne, smary i wiele innych produktów. Dla firm stale współpracujących korzystne rabaty oraz terminy płatności.

STACJA PALIW CZYNNA JEST:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do  21:30 oraz od soboty do niedzieli w godzinach od 07:00 do 15:00


Akceptujemy karty

karta mastercard karta visa

Stacja Paliw znajdująca się na terenie Komunikacji Miejskiej - wjazd od ul. Śliwińskiego.

Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika KM w Kołobrzegu Sp. z o.o.


Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika KM
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

PREAMBUŁA

W dążeniu do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania Spółki, został opracowany Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Kodeks Etyki określa normy i wartości etyczne oraz standardy postępowania pracowników przy wypełnianiu ich obowiązków. Kodeks Etyki zdefiniowano również z myślą o budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy pracownikami Spółki.


ROZDZIAŁ I
ZAPISY OGÓLNE

Art. 1

Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. zwany dalej Kodeksem Etyki, wyznacza wartości i zasady etyczne, wyrażające i determinujące standardy postępowania pracowników, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków w pierwszej kolejności powinni mieć na względzie szeroko pojęty interes Spółki.

Art. 2

§ 1

Kodeks Etyki stanowi niezbędne uzupełnienie i jednocześnie wzmocnienie norm postępowania, określonych w stosownych przepisach oraz regulacjach prawnych, na podstawie, których funkcjonuje Spółka.

§ 2

Przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki przez pracowników Spółki służy do tworzenia efektywnej i przejrzystej formy funkcjonowania Spółki.

Art. 3

Normy etyczne oraz wzorce zachowań określone w niniejszym Kodeksie mają zastosowanie do wszystkich pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również do osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie umów innego rodzaju, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko.

Art. 4

§ 1

Świadczenie pracy na każdym stanowisku służy na równi wspólnemu dobru pracowników Spółki i społeczności lokalnej.

§ 2

Wykonywanie przez pracownika obowiązków służbowych w ramach udzielonych kompetencji wymaga poszanowania powszechnie obowiązujących norm i przepisów prawa.

§ 3

Każdy pracownik w czasie wykonywania czynności pracowniczych winien stawiać interes Spółki oraz klientów ponad interes osobisty, przestrzegając przy tym ustalonych zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

§ 4

Pracownik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu przyznane.

§ 5

Pracownik przy wykonywaniu wyznaczonych zadań powinien przyczyniać się do realizacji założonych przez Spółkę celów.

§ 6

Realizacja obowiązków pracowniczych powinna łączyć się z pełnym wykorzystaniem posiadanej przez pracownika wiedzy fachowej, potencjału intelektualnego, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

§ 7

Przy realizacji zadań pracownik powinien uwzględniać zasadę szacunku dla innych i poczucia godności własnej.


ROZDZIAŁ II
STANDARDY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 5

Pracownik przy wykonywaniu powierzonych mu zadań działa zgodnie z podstawowymi standardami postępowania i wartościami etycznymi, którymi są:

 • odpowiedzialność,
 • profesjonalizm w działaniu,
 • rzetelność,
 • uczciwość,
 • praworządność,
 • bezstronność,
 • bezinteresowność,
 • lojalność,
 • uznanie autorytetu przełożonych przy uwzględnieniu dorobku wiedzy, umiejętności, doświadczenia i właściwie pojmowanych postaw moralnych,
 • partnerstwo w działaniu i w dążeniu do realizacji określonych celów Spółki,
 • uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi,
 • wysoka kultura osobista i stosowność stroju,
 • tolerancja dla odmiennych przekonań innych osób,
 • realizacja swoich uprawnień z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób.

Art. 6

Pracownik niezależnie od obowiązku przestrzegania wymienionych w art. 5 standardów postępowania oraz norm etycznych powinien:

 • identyfikować się z założonymi celami Spółki, umacniać jej prestiż oraz wiarygodność,
 • przy wykonywaniu swoich obowiązków dążyć do spełniania oczekiwań klientów i do zapewnienia im maksymalnej satysfakcji z oferowanych usług,
 • dążyć do ciągłego doskonalenia systemów funkcjonowania Spółki poprzez maksymalizację swoich osiągnięć w pracy, przy wykorzystaniu swojej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i zdolności,
 • czynić starania w kreowaniu polityki, przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • dążyć do ciągłego rozwoju osobistego i podnoszenia kompetencji poprzez rozszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności,
 • dbać o mienie, wizerunek i dobre imię Spółki,
 • sygnalizować stwierdzone nieprawidłowości,
 • szanować i chronić przed wszelkimi naruszeniami atrybuty firmowe, w szczególności nazwę oraz znak firmowy,
 • kreować jednolity wizerunek Spółki, przestrzegając stosownych ustaleń,
 • utożsamiać się ze Spółką i okazywać poczucie przynależności do niej,
 • odnosić się z należytym szacunkiem do tradycji, do systemu wartości intelektualnych i moralnych, kultury organizacyjnej oraz środowiska naturalnego; chronić je i otaczać opieką,
 • w sposób godny i należyty reprezentować Spółkę w miejscu pracy i poza nią,
 • stosować powszechnie przyjęte normy grzecznościowe w kontaktach bezpośrednich, telefonicznych oraz w korespondencji,
 • dbać o swój wygląd zewnętrzny, sposób wysławiania się oraz poprawność stosunków interpersonalnych,
 • przeciwstawiać się działaniom mogącym stanowić zagrożenie dla interesów, mienia, prestiżu Spółki, jej wiarygodności oraz zaufania do niej klientów,
 • nie podejmować innych prac, mogących kolidować z wykonywaniem obowiązków lub mogących negatywnie wpływać na obiektywizm w podejmowaniu decyzji,
 • nie wykorzystywać i nie pozwalać na wykorzystywanie przez inne osoby zasobów Spółki,
 • nie wykorzystywać pozycji wynikającej z zatrudnienia w Spółce w celach prywatnych lub w sposób mogący podważać wiarygodność Spółki,
 • powstrzymywać się od promowania w jakikolwiek sposób znaków firmowych podmiotów, z którymi Spółka nie zawarła stosownych umów ani porozumień na wykonywanie tego typu czynności i usług.

 


ROZDZIAŁ III
KONTAKTY Z KLIENTEM

Art. 7

§ 1

Relacje z klientem opierają się na wzajemnym zaufaniu, które należy budować i umacniać w  każdy możliwy sposób.

§ 2

Klienta należy traktować w sposób profesjonalny, rzetelny i uczciwy.

§ 3

Pracownik w kontaktach z klientem powinien maksymalnie wykorzystywać zasoby posiadanej przez siebie wiedzy i doświadczenia, a także postępować w sposób, wyznaczony przez standardy kultury i dobrego zachowania.

§ 4

Klient ma prawo do uzyskania pełnej informacji o świadczonych usługach, zawartych w ofercie Spółki, ich cenach, warunkach sprzedaży oraz o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na realizację tych usług.

Art. 8

W relacjach z klientem pracownik Spółki zobowiązany jest do:

 • równego traktowania wszystkich klientów nie ulegając przy tym żadnym naciskom tak zewnętrznym, jak również wewnętrznym, nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, bądź z innych stosunków oraz do powstrzymywania się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup klientów,
 • umożliwiania klientom dostępu do żądanych przez nich dokumentów w granicach określonych przepisami prawa, a w szczególności prawa dotyczącego ochrony informacji objętych tajemnicą Spółki,
 • realizacji usług, z których może się należycie i terminowo wywiązać przy wykorzystaniu wszelkich posiadanych ku temu możliwości,
 • zachowania zasady poufności wobec informacji pochodzących od klienta, do nie ujawniania ich wbrew przepisom, do nie wykorzystywania ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czy też osobistej,
 • zachowania się w sposób uprzejmy, kulturalny i profesjonalny, jak również do służenia radą i pomocą w dążeniu do osiągnięcia jak najwyższego standardu obsługi oraz zapewnienia klientom maksymalnego zadowolenia.

 


ROZDZIAŁ IV
STANDARDY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Art. 9

Relacje pomiędzy pracownikami, przełożonymi oraz podwładnymi powinny opierać się na wzorcach wynikających z dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, z postawy wzajemnego zaufania i szacunku oraz z poszanowania godności osobistej.

Art. 10

Pracownik Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązany jest w szczególności do kierowania się zasadami partnerstwa, zrozumienia i życzliwości oraz do tworzenia i umacniania więzi koleżeńskich.

Art. 11

Pracownik w relacjach wewnątrz Spółki:

 • dzieli się z innymi wiedzą i doświadczeniem,
 • respektuje wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i poglądy innych pracowników,
 • kreuje właściwą atmosferę pracy i podejmuje działania inspirujące zwiększanie efektywności pracy,
 • stosuje zasady etyki oraz kulturalnego zachowania,
 • dba w każdy możliwy sposób o dobre stosunki interpersonalne oraz przestrzega zasady poprawnego zachowania,
 • we właściwy sposób respektuje autorytet swoich przełożonych,
 • sygnalizuje nieprawidłowości, a w szczególności wszelkie przejawy lobbingu  i  dyskryminacji w miejscu pracy,
 • dąży do zgodnej współpracy i kształtowania jej przede wszystkim w oparciu o właściwą gradację zadań i obowiązków,
 • respektuje normy i reguły mające charakter powszechny,
 • udziela pomocy innym w koniecznych przypadkach.

 


ROZDZIAŁ V
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW SPÓŁKI

Art. 12

§ 1

Pracownik zobowiązany jest do unikania sytuacji, mogących rodzić sytuacje konfliktowe pomiędzy szeroko pojętym interesem Spółki, a prywatnym interesem pracownika, a także do zapobiegania we wszelki możliwy sposób takim sytuacjom,

§ 2

W sytuacji zaistnienia konfliktu interesu Spółki i pracownika obie strony powinny dążyć do tego, aby został on rozstrzygnięty w sposób nie naruszający ich interesów.

Art. 13

Pracownik w okresie zatrudnienia w Spółce zobowiązany jest do powstrzymywania się od prowadzenia konkurencyjnej wobec Spółki działalności, związanej w szczególności z:

 • prowadzeniem działalności konkurencyjnej w rozumieniu statutu Spółki,
 • doradztwem, konsultacją lub czasowym zatrudnieniem na rzecz podmiotów, których  interesy kolidują z interesem Spółki,
 • podejmowaniem prac kolidujących z pełnionymi obowiązkami, w szczególności prac na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem czasu pracy świadczonej na rzecz Spółki oraz jej majątku.

Art. 14

Niedopuszczalne jest w szczególności:

 • postępowanie wbrew przepisom prawa,
 • naruszanie tajemnicy służbowej,
 • dopuszczanie się działań noszących znamiona korupcji, oszustwa i nadużyć w procesie zdobywania klientów.

Art. 15

§ 1

W przypadku, gdy pracownik stwierdzi, iż znalazł się w sytuacji mogącej powodować konflikt jego interesów z interesem Spółki, w szczególności, gdy jest zaangażowany w działalność konkurencyjną, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 2

W okolicznościach, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, pracownik powinien być przygotowany na otrzymanie polecenia zaprzestania konkurencyjnej działalności lub rezygnacji z pracy w Spółce.

Art. 16

§ 1

Pracownik w ramach wykonywania swoich obowiązków zobowiązany jest do powstrzymywania się od przyjmowania jakichkolwiek form korzyści materialnych lub osobistych od innych podmiotów. Do korzyści, o których mowa w niniejszym paragrafie, zalicza się w szczególności przedmioty o znacznej wartości, przyjmowanie zaproszeń powszechnie uważanych za korzyść materialną, czy też jakiekolwiek prezenty otrzymywane w trakcie trwania procedur przetargowych i tym podobnych.

§ 2

Aprobata korzyści może mieć miejsce wówczas, gdy przedmiot ma charakter reklamowy, promocyjny lub stanowi przedmiot wręczany i przyjmowany w zwyczajowych sytuacjach.

§ 3

W sytuacji, gdy ustalenie wartości otrzymanego przedmiotu jest trudne, gdy jego charakter lub też okoliczności, w jakich został on pozyskany budzą jakiekolwiek wątpliwości, pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.

 


ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 17

§ 1

Każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek wypełniania postanowień Kodeksu Etyki oraz reagowania w właściwy sposób na fakt jego naruszenia przez inne osoby.

§ 2

Każda forma naruszenia Kodeksu Etyki traktowana jest jako działalność na szkodę Spółki.

§ 3

Pracownik naruszający zasady określone w Kodeksie Etyki ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.

 


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18.

Wszelkie zmiany Kodeksu Etyki wymagają formy właściwej do jego ustanowienia.

Art. 19

Kodeks Etyki podaje się do wiadomości pracowników Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

Art. 20

Kodeks Etyki Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 03/2006  Prezesa Zarządu z dnia 21 sierpnia 2006r.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.


Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia z dniem 1.10.1993 Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w spółkę prawa handlowego, na podstawie Uchwały Rady Miasta w Kołobrzegu z dnia 28.12.1992. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Miejska Kołobrzeg.

Przedmiotem działania Spółki jest świadczenie usługi przewozowej w ramach lokalnego transportu zbiorowego. Działalność przewozowa prowadzona jest głównie w oparciu o ustawy: prawo przewozowe, o samorządzie gminnym, o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób, o gospodarce komunalnej.

Spółka zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zobowiązana jest do stosowania taryfy przewozowej oraz zakresu uprawnień pasażerów do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, ustalonych w formie uchwały mającej charakter przepisów gminnych powszechnie obowiązujących na obszarze miasta. Spółka świadczy usługi przewozowe regularne oraz nieregularne na terenie miasta i przyległych terenach podmiejskich.

Oprócz działalności podstawowej prowadzi we własnym punkcie handlowym sprzedaż paliw i olejów. Firma prowadzi także działalność administracyjną dotyczącą Stref Płatnego Parkowania, a także działalność reklamową na autobusach oraz w formie plakatów A3.

Cennik i uprawnienia


Cennik biletów
LP. Bilety jednorazowe - linie całoroczne Ceny biletów w zł
Normalne Ulgowe
30% 50% 75%
1 W granicach administracyjnych miasta        
   - linie dzienne 3.20 2.20 1.60 0.80
   - bilet krótkiego przejazdu 1.70 1.10 0.80 0.40
   - linia nocna 7.00 4.90 3.50 1.80
2 Na liniach do miejscowości: Budzistowo, Korzystno, Zieleniewo, Bogucino        
   - bilet jednorazowy 3.80 2.70 1.90 1.00
  Na linii do miejscowości: Pustary        
   - bilet jednorazowy 5.40 3.80 2.70 1.40
LP. Opłaty dodatkowe Wysokość opłaty
1 Za przejazd bez ważnego biletu: 220.00 + cena biletu
   - uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM) 60.00 + cena biletu
   - uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia 120.00 + cena biletu
2 Za przewóz bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu: 80.00 + cena biletu
   - uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM) 30.00 + cena biletu
   - uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia 60.00 + cena biletu
3 Za brak dokumentu stwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów 120.00
4 Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny 375.00
5 Opłata manipulacyjna 10% podstawowej opłaty dodatkowej
Bagaż (ponad 60 cm x 40 cm x 20 cm) lub zwierząt - równowartość biletu jednorazowego normalnego miejskiego
Bilet można nabyć również u kierowcy wyłącznie na przystanku i za odliczoną naleznością
Na liniach Komunikacji Miejskiej Kołobrzeg ważne sa tylko bilety wydane przez naszą spółkę


UCHWAŁA NR X/133/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) w związku z zawarciem porozumienia międzygminnego z dnia 1 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 10 grudnia 2015 r. poz. 5368) pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz porozumienia międzygminnego z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 17 stycznia 2018 r. poz. 437) pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg i Gminą Dygowo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na mocy których Gmina Kołobrzeg i Gmina Dygowo powierzyła Gminie Miastu Kołobrzeg zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala...

zobacz całą treść uchwały

Kontakt

kontakt

Back to top