Menu
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Kodeks Etyczny Pracowników

  • Odsłony: 28691

ROZDZIAŁ I
ZAPISY OGÓLNE

Art. 1

Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. zwany dalej Kodeksem Etyki, wyznacza wartości i zasady etyczne, wyrażające i determinujące standardy postępowania pracowników, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków w pierwszej kolejności powinni mieć na względzie szeroko pojęty interes Spółki.

Art. 2

§ 1

Kodeks Etyki stanowi niezbędne uzupełnienie i jednocześnie wzmocnienie norm postępowania, określonych w stosownych przepisach oraz regulacjach prawnych, na podstawie, których funkcjonuje Spółka.

§ 2

Przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki przez pracowników Spółki służy do tworzenia efektywnej i przejrzystej formy funkcjonowania Spółki.

Art. 3

Normy etyczne oraz wzorce zachowań określone w niniejszym Kodeksie mają zastosowanie do wszystkich pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również do osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie umów innego rodzaju, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko.

Art. 4

§ 1

Świadczenie pracy na każdym stanowisku służy na równi wspólnemu dobru pracowników Spółki i społeczności lokalnej.

§ 2

Wykonywanie przez pracownika obowiązków służbowych w ramach udzielonych kompetencji wymaga poszanowania powszechnie obowiązujących norm i przepisów prawa.

§ 3

Każdy pracownik w czasie wykonywania czynności pracowniczych winien stawiać interes Spółki oraz klientów ponad interes osobisty, przestrzegając przy tym ustalonych zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

§ 4

Pracownik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu przyznane.

§ 5

Pracownik przy wykonywaniu wyznaczonych zadań powinien przyczyniać się do realizacji założonych przez Spółkę celów.

§ 6

Realizacja obowiązków pracowniczych powinna łączyć się z pełnym wykorzystaniem posiadanej przez pracownika wiedzy fachowej, potencjału intelektualnego, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

§ 7

Przy realizacji zadań pracownik powinien uwzględniać zasadę szacunku dla innych i poczucia godności własnej.