Menu
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Kodeks Etyczny Pracowników

 • Odsłony: 28692

ROZDZIAŁ II
STANDARDY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 5

Pracownik przy wykonywaniu powierzonych mu zadań działa zgodnie z podstawowymi standardami postępowania i wartościami etycznymi, którymi są:

 • odpowiedzialność,
 • profesjonalizm w działaniu,
 • rzetelność,
 • uczciwość,
 • praworządność,
 • bezstronność,
 • bezinteresowność,
 • lojalność,
 • uznanie autorytetu przełożonych przy uwzględnieniu dorobku wiedzy, umiejętności, doświadczenia i właściwie pojmowanych postaw moralnych,
 • partnerstwo w działaniu i w dążeniu do realizacji określonych celów Spółki,
 • uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi,
 • wysoka kultura osobista i stosowność stroju,
 • tolerancja dla odmiennych przekonań innych osób,
 • realizacja swoich uprawnień z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób.

Art. 6

Pracownik niezależnie od obowiązku przestrzegania wymienionych w art. 5 standardów postępowania oraz norm etycznych powinien:

 • identyfikować się z założonymi celami Spółki, umacniać jej prestiż oraz wiarygodność,
 • przy wykonywaniu swoich obowiązków dążyć do spełniania oczekiwań klientów i do zapewnienia im maksymalnej satysfakcji z oferowanych usług,
 • dążyć do ciągłego doskonalenia systemów funkcjonowania Spółki poprzez maksymalizację swoich osiągnięć w pracy, przy wykorzystaniu swojej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i zdolności,
 • czynić starania w kreowaniu polityki, przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • dążyć do ciągłego rozwoju osobistego i podnoszenia kompetencji poprzez rozszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności,
 • dbać o mienie, wizerunek i dobre imię Spółki,
 • sygnalizować stwierdzone nieprawidłowości,
 • szanować i chronić przed wszelkimi naruszeniami atrybuty firmowe, w szczególności nazwę oraz znak firmowy,
 • kreować jednolity wizerunek Spółki, przestrzegając stosownych ustaleń,
 • utożsamiać się ze Spółką i okazywać poczucie przynależności do niej,
 • odnosić się z należytym szacunkiem do tradycji, do systemu wartości intelektualnych i moralnych, kultury organizacyjnej oraz środowiska naturalnego; chronić je i otaczać opieką,
 • w sposób godny i należyty reprezentować Spółkę w miejscu pracy i poza nią,
 • stosować powszechnie przyjęte normy grzecznościowe w kontaktach bezpośrednich, telefonicznych oraz w korespondencji,
 • dbać o swój wygląd zewnętrzny, sposób wysławiania się oraz poprawność stosunków interpersonalnych,
 • przeciwstawiać się działaniom mogącym stanowić zagrożenie dla interesów, mienia, prestiżu Spółki, jej wiarygodności oraz zaufania do niej klientów,
 • nie podejmować innych prac, mogących kolidować z wykonywaniem obowiązków lub mogących negatywnie wpływać na obiektywizm w podejmowaniu decyzji,
 • nie wykorzystywać i nie pozwalać na wykorzystywanie przez inne osoby zasobów Spółki,
 • nie wykorzystywać pozycji wynikającej z zatrudnienia w Spółce w celach prywatnych lub w sposób mogący podważać wiarygodność Spółki,
 • powstrzymywać się od promowania w jakikolwiek sposób znaków firmowych podmiotów, z którymi Spółka nie zawarła stosownych umów ani porozumień na wykonywanie tego typu czynności i usług.