Menu
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Kodeks Etyczny Pracowników

  • Odsłony: 28692

ROZDZIAŁ III
KONTAKTY Z KLIENTEM

Art. 7

§ 1

Relacje z klientem opierają się na wzajemnym zaufaniu, które należy budować i umacniać w  każdy możliwy sposób.

§ 2

Klienta należy traktować w sposób profesjonalny, rzetelny i uczciwy.

§ 3

Pracownik w kontaktach z klientem powinien maksymalnie wykorzystywać zasoby posiadanej przez siebie wiedzy i doświadczenia, a także postępować w sposób, wyznaczony przez standardy kultury i dobrego zachowania.

§ 4

Klient ma prawo do uzyskania pełnej informacji o świadczonych usługach, zawartych w ofercie Spółki, ich cenach, warunkach sprzedaży oraz o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na realizację tych usług.

Art. 8

W relacjach z klientem pracownik Spółki zobowiązany jest do:

  • równego traktowania wszystkich klientów nie ulegając przy tym żadnym naciskom tak zewnętrznym, jak również wewnętrznym, nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, bądź z innych stosunków oraz do powstrzymywania się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup klientów,
  • umożliwiania klientom dostępu do żądanych przez nich dokumentów w granicach określonych przepisami prawa, a w szczególności prawa dotyczącego ochrony informacji objętych tajemnicą Spółki,
  • realizacji usług, z których może się należycie i terminowo wywiązać przy wykorzystaniu wszelkich posiadanych ku temu możliwości,
  • zachowania zasady poufności wobec informacji pochodzących od klienta, do nie ujawniania ich wbrew przepisom, do nie wykorzystywania ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czy też osobistej,
  • zachowania się w sposób uprzejmy, kulturalny i profesjonalny, jak również do służenia radą i pomocą w dążeniu do osiągnięcia jak najwyższego standardu obsługi oraz zapewnienia klientom maksymalnego zadowolenia.