Menu
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Kodeks Etyczny Pracowników

 • Odsłony: 28690

ROZDZIAŁ IV
STANDARDY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Art. 9

Relacje pomiędzy pracownikami, przełożonymi oraz podwładnymi powinny opierać się na wzorcach wynikających z dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, z postawy wzajemnego zaufania i szacunku oraz z poszanowania godności osobistej.

Art. 10

Pracownik Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązany jest w szczególności do kierowania się zasadami partnerstwa, zrozumienia i życzliwości oraz do tworzenia i umacniania więzi koleżeńskich.

Art. 11

Pracownik w relacjach wewnątrz Spółki:

 • dzieli się z innymi wiedzą i doświadczeniem,
 • respektuje wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i poglądy innych pracowników,
 • kreuje właściwą atmosferę pracy i podejmuje działania inspirujące zwiększanie efektywności pracy,
 • stosuje zasady etyki oraz kulturalnego zachowania,
 • dba w każdy możliwy sposób o dobre stosunki interpersonalne oraz przestrzega zasady poprawnego zachowania,
 • we właściwy sposób respektuje autorytet swoich przełożonych,
 • sygnalizuje nieprawidłowości, a w szczególności wszelkie przejawy lobbingu  i  dyskryminacji w miejscu pracy,
 • dąży do zgodnej współpracy i kształtowania jej przede wszystkim w oparciu o właściwą gradację zadań i obowiązków,
 • respektuje normy i reguły mające charakter powszechny,
 • udziela pomocy innym w koniecznych przypadkach.