Logo

Kodeks Etyczny Pracowników

Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika KM
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

PREAMBUŁA

W dążeniu do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania Spółki, został opracowany Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Kodeks Etyki określa normy i wartości etyczne oraz standardy postępowania pracowników przy wypełnianiu ich obowiązków. Kodeks Etyki zdefiniowano również z myślą o budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy pracownikami Spółki.


ROZDZIAŁ I
ZAPISY OGÓLNE

Art. 1

Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. zwany dalej Kodeksem Etyki, wyznacza wartości i zasady etyczne, wyrażające i determinujące standardy postępowania pracowników, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków w pierwszej kolejności powinni mieć na względzie szeroko pojęty interes Spółki.

Art. 2

§ 1

Kodeks Etyki stanowi niezbędne uzupełnienie i jednocześnie wzmocnienie norm postępowania, określonych w stosownych przepisach oraz regulacjach prawnych, na podstawie, których funkcjonuje Spółka.

§ 2

Przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki przez pracowników Spółki służy do tworzenia efektywnej i przejrzystej formy funkcjonowania Spółki.

Art. 3

Normy etyczne oraz wzorce zachowań określone w niniejszym Kodeksie mają zastosowanie do wszystkich pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również do osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie umów innego rodzaju, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko.

Art. 4

§ 1

Świadczenie pracy na każdym stanowisku służy na równi wspólnemu dobru pracowników Spółki i społeczności lokalnej.

§ 2

Wykonywanie przez pracownika obowiązków służbowych w ramach udzielonych kompetencji wymaga poszanowania powszechnie obowiązujących norm i przepisów prawa.

§ 3

Każdy pracownik w czasie wykonywania czynności pracowniczych winien stawiać interes Spółki oraz klientów ponad interes osobisty, przestrzegając przy tym ustalonych zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

§ 4

Pracownik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu przyznane.

§ 5

Pracownik przy wykonywaniu wyznaczonych zadań powinien przyczyniać się do realizacji założonych przez Spółkę celów.

§ 6

Realizacja obowiązków pracowniczych powinna łączyć się z pełnym wykorzystaniem posiadanej przez pracownika wiedzy fachowej, potencjału intelektualnego, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

§ 7

Przy realizacji zadań pracownik powinien uwzględniać zasadę szacunku dla innych i poczucia godności własnej.


ROZDZIAŁ II
STANDARDY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 5

Pracownik przy wykonywaniu powierzonych mu zadań działa zgodnie z podstawowymi standardami postępowania i wartościami etycznymi, którymi są:

Art. 6

Pracownik niezależnie od obowiązku przestrzegania wymienionych w art. 5 standardów postępowania oraz norm etycznych powinien:

 


ROZDZIAŁ III
KONTAKTY Z KLIENTEM

Art. 7

§ 1

Relacje z klientem opierają się na wzajemnym zaufaniu, które należy budować i umacniać w  każdy możliwy sposób.

§ 2

Klienta należy traktować w sposób profesjonalny, rzetelny i uczciwy.

§ 3

Pracownik w kontaktach z klientem powinien maksymalnie wykorzystywać zasoby posiadanej przez siebie wiedzy i doświadczenia, a także postępować w sposób, wyznaczony przez standardy kultury i dobrego zachowania.

§ 4

Klient ma prawo do uzyskania pełnej informacji o świadczonych usługach, zawartych w ofercie Spółki, ich cenach, warunkach sprzedaży oraz o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na realizację tych usług.

Art. 8

W relacjach z klientem pracownik Spółki zobowiązany jest do:

 


ROZDZIAŁ IV
STANDARDY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Art. 9

Relacje pomiędzy pracownikami, przełożonymi oraz podwładnymi powinny opierać się na wzorcach wynikających z dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, z postawy wzajemnego zaufania i szacunku oraz z poszanowania godności osobistej.

Art. 10

Pracownik Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązany jest w szczególności do kierowania się zasadami partnerstwa, zrozumienia i życzliwości oraz do tworzenia i umacniania więzi koleżeńskich.

Art. 11

Pracownik w relacjach wewnątrz Spółki:

 


ROZDZIAŁ V
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW SPÓŁKI

Art. 12

§ 1

Pracownik zobowiązany jest do unikania sytuacji, mogących rodzić sytuacje konfliktowe pomiędzy szeroko pojętym interesem Spółki, a prywatnym interesem pracownika, a także do zapobiegania we wszelki możliwy sposób takim sytuacjom,

§ 2

W sytuacji zaistnienia konfliktu interesu Spółki i pracownika obie strony powinny dążyć do tego, aby został on rozstrzygnięty w sposób nie naruszający ich interesów.

Art. 13

Pracownik w okresie zatrudnienia w Spółce zobowiązany jest do powstrzymywania się od prowadzenia konkurencyjnej wobec Spółki działalności, związanej w szczególności z:

Art. 14

Niedopuszczalne jest w szczególności:

Art. 15

§ 1

W przypadku, gdy pracownik stwierdzi, iż znalazł się w sytuacji mogącej powodować konflikt jego interesów z interesem Spółki, w szczególności, gdy jest zaangażowany w działalność konkurencyjną, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 2

W okolicznościach, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, pracownik powinien być przygotowany na otrzymanie polecenia zaprzestania konkurencyjnej działalności lub rezygnacji z pracy w Spółce.

Art. 16

§ 1

Pracownik w ramach wykonywania swoich obowiązków zobowiązany jest do powstrzymywania się od przyjmowania jakichkolwiek form korzyści materialnych lub osobistych od innych podmiotów. Do korzyści, o których mowa w niniejszym paragrafie, zalicza się w szczególności przedmioty o znacznej wartości, przyjmowanie zaproszeń powszechnie uważanych za korzyść materialną, czy też jakiekolwiek prezenty otrzymywane w trakcie trwania procedur przetargowych i tym podobnych.

§ 2

Aprobata korzyści może mieć miejsce wówczas, gdy przedmiot ma charakter reklamowy, promocyjny lub stanowi przedmiot wręczany i przyjmowany w zwyczajowych sytuacjach.

§ 3

W sytuacji, gdy ustalenie wartości otrzymanego przedmiotu jest trudne, gdy jego charakter lub też okoliczności, w jakich został on pozyskany budzą jakiekolwiek wątpliwości, pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.

 


ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 17

§ 1

Każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek wypełniania postanowień Kodeksu Etyki oraz reagowania w właściwy sposób na fakt jego naruszenia przez inne osoby.

§ 2

Każda forma naruszenia Kodeksu Etyki traktowana jest jako działalność na szkodę Spółki.

§ 3

Pracownik naruszający zasady określone w Kodeksie Etyki ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.

 


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18.

Wszelkie zmiany Kodeksu Etyki wymagają formy właściwej do jego ustanowienia.

Art. 19

Kodeks Etyki podaje się do wiadomości pracowników Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

Art. 20

Kodeks Etyki Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 03/2006  Prezesa Zarządu z dnia 21 sierpnia 2006r.

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Wszystkie prawa zastrzeżone.