Ułatwienia dostępu

CENA PALIW: ON - 7,29 zł | PB95 - 6,27 zł

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW


 1. Po otrzymaniu potwierdzenia uzgodnienia warunków korzystania z punktu odpraw przewoźnik zobowiązany jest do:
  1. przedłożenia Administratorowi kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy, zawierającego, relacje kursów, czas odjazdów wraz z oznaczeniami i opisem legendy, oraz wskazaniem terminu ważności rozkładu jazdy, nie później niż na 10 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania rozkładu jazdy;
  2. przedłożenia kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy stanowiącego jego aktualizację;
  3. aktualizowania wykazu numerów rejestracyjnych środków transportu Przewoźnika korzystających z punktu odpraw;
  4. korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska przyjazdowego przez czas niezbędny do wyjścia pasażerów z autobusu, nie dłużej niż przez 5 minut po zatrzymaniu się na stanowisku przyjazdowym;
  5. korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska odjazdowego nie dłużej niż przez 10 minut, a w przypadku kursu międzynarodowego przez czas nie dłuższy niż15 minut, przed ustalonym w rozkładzie jazdy czasem odjazdu;
  6. przestrzegania godzin odjazdów z wyznaczonego dla danej relacji stanowiska odjazdowego (opóźnienie odjazdu może mieć miejsce tylko w uzasadnionych, uzgodnionych w porozumieniu z osobą reprezentującą Administratora przypadkach, przy czym opóźniony odjazd nie może kolidować z odjazdem innego pojazdu z danego stanowiska). Z przypadku naruszenia tego warunku Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić Administratorowi Karę umowną wysokości 50 zł za każdy przypadek;
  7. przestrzegania porządku i reguł obowiązujących na terenie ww. punktu odpraw;
  8. przestrzegania warunków i zasad korzystania z punktu odpraw,
  9. informowania Administratora o każdym przypadku: opóźnienia w realizacji kursu, odwołania kursu lub likwidacji kursu. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić Administratorowi karę umowną w wysokości 50 zł za każdy przypadek
 2. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie ww. punkcie odpraw użytkowanym przez niego, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód na swój koszt.
 3. Administrator zobowiązuje się udostępnić Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym - dla Przewoźnika, i jednocześnie możliwym do realizacji - dla Administratora, części terenu ww. punkcie odpraw w celu wykonania przewozu. Wyłącznie w ww. celu Przewoźnik będzie udostępniać, a Administrator będzie przetwarzać powierzone jemu przez Przewoźnika następujące dane osobowe związane z korzystaniem z ww. punktu odpraw:
  1. nazwa albo imię i nazwisko Przewoźnika;
  2. numer ewidencyjny NIP Przewoźnika;
  3. adres siedziby Przewoźnika albo adres zamieszkania lub pobytu Przewoźnika, jeśli Przewoźnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  4. numer rejestracyjny i marka środka transportu, miejsce i data postoju środka transportu w obrębie ww. miejsc postojowych.
 4. Administrator zobowiązuje się do:
  1. udostępnienia Przewoźnikowi w niezbędnym zakresie, właściwego dla danej relacji stanowiska przyjazdowego i odjazdowego;
  2. udostępnienia Przewoźnikowi za odpłatnością miejsc parkingowych dla autobusów według cennika określonego przez administratora;
 5. Zmiana ogólnych warunków korzystania z ww. punktu odpraw może być dokonana w formie pisemnej.
 6. Ogóle warunki są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

Kołobrzeska Karta Miejska i bilet elektroniczny


ZASADY KORZYSTANIA Z KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Szanowni Państwo! Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce Kołobrzeską Kartę Miejską. Karta ta daje naszym Pasażerom możliwość korzystania z najnowocześniejszego obecnie systemu Biletu Elektronicznego umożliwiającego wnoszenie opłat za przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu, jak również regulowanie należności za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania i na parkingach administrowanych przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu. Jesteśmy przekonani, że system ten szybko zyska Państwa przychylność, a Kołobrzeska Karta Miejska stanie się nieodłącznym elementem życia codziennego. Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji, które z pewnością przybliżą Państwu zasady posługiwania się Kartą Miejską.

Kołobrzeska Karta Miejska

REGULAMIN KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Regulamin Kołobrzeskiej Karty Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej użytkowania.

Obowiązkowi kasowania w autobusie podlegają wszystkie Karty, również Karty imienne zarejestrowane jako uprawniające do przejazdów bezpłatnych. Legitymowanie się podczas kontroli KKM przed jej skasowaniem podlega opłacie dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.


KM - Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o.

KKM - Kołobrzeska Karta Miejska - elektroniczny nośnik biletów wykonany w formie karty chipowej, bezstykowej (zbliżeniowej), zgodnie ze standardami Mifare i wykonanej na bazie tej technologii.

BOK - Biuro Obsługi Klienta mieszczące się w siedzibie KM przy ul. Solnej 2 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

POK - Punkt Obsługi Klienta:

 • ul. Jagiellońska - przystanki początkowe KM,
 • ul. Grochowska - przystanek KM,
 • ul. Solna 2 - sekretariat (czynny poniedziałek - piątek 8-14).


Kaucja
- opłata pobierana od Wnioskodawcy za wydanie KKM.

Personalizacja KKM - nadanie KKM numeru i opatrzenie jej danymi osobowymi oraz zdjęciem pasażera.

Załadowanie KKM - pierwsza wpłata pieniędzy na konto KKM dokonana podczas jej odbioru.

Doładowanie KKM - wpłacanie pieniędzy na konto KKM.


 • KKM jest własnością KM
 • KKM może być wydawana jako karta imienna (spersonalizowana) lub na okaziciela.
 • Pasażer może posiadać tylko jedną kartę imienną.
 • KKM imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę określoną we wniosku o jej wydanie. Natomiast KKM na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników.
 • KKM imienna może być zarejestrowana jako normalna, ulgowa lub bezpłatna.
 • KKM jest wydawana Pasażerowi na jego wniosek po wpłacaniu kaucji. Kaucja nie jest pobierana od osób zwolnionych od obowiązku uiszczenia kaucji.
 • Kaucja za wydanie KKM w wysokości 12 zł jest pobierana w momencie składania wniosku. Kaucji nie pobiera się w przypadku składania wniosków osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych.
 • W przypadku rezygnacji z użytkowania KKM kaucja podlega zwrotowi. Zwrot dokonywany jest wyłącznie na podstawie przedstawionego dowodu zapłaty - paragonu.
 • Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
  • nieodebrania wystawionej KKM przez Wnioskodawcę w terminie,
  • utraty KKM przez jej posiadacza,
  • uszkodzenia KKM przez jej posiadacza,
  • nie używania KKM przez okres 3 lat.
 • Czynności związane z funkcjonowaniem KKM (wydanie i przyjmowanie wniosków, personalizacja, wydawanie Kart) należą do obowiązków BOK oraz wyznaczonych POK.
 • Wnioski o wydanie KKM imiennej można pobierać i składać w BOK i wszystkich POK w godz. otwarcia. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej KM.
 • Do wniosku o wydanie KKM imiennej należy dołączyć jedno zdjęcie o wymiarach 2,5 cm x 3 cm, kserokopię dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (wraz z oryginałem dokumentu w celu potwierdzenia zgodności kserokopii) oraz dokonać jednorazowej wpłaty kaucji za wydanie KKM. Pracownik BOK wyda KKM po okazaniu oryginału dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
Dokumenty wymagane do otrzymania KKM
KARTA MIEJSKA WYMAGANE DOKUMENTY
 Imienna - normalna
 • wniosek
 • zdjęcie
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
Imienna - ulgowa
 • wniosek
 • zdjęcie
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
 • dokument uprawniający do przejazdów ulgowych (do wglądu) + kserokopia
Imienna - bezpłatna
 • wniosek
 • zdjęcie
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
 • dokument uprawniający do przejazdów bezpłatnych (do wglądu) + kserokopia
Na okaziciela
 • dokumenty nie sa wymagane

 • Istnieje możliwość wypełnienia i przesłania wniosku o wydanie KKM imiennej drogą elektroniczną - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek i dokładne instrukcje są dostępne pod adresem: www.km.kolobrzeg.pl. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie - .jpg. Wymagana jest rozdzielczość zdjęcia min. 320x240 dpi.
 • W przypadku składania wniosku o wydanie KKM pocztą elektroniczną wpłaty kaucji należy dokonać na poniższy numer konta bankowego KM. Jako datę złożenia wniosku uznaje się datę księgowania należnej opłaty na koncie KM: PEKAO S.A. o/ Kołobrzeg 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881
 • Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie KKM nie będzie rozpatrywany.
 • KKM należy odebrać w miejscu składania wniosku w godzinach otwarcia.
 • W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną po odbiór KKM należy zgłosić się do BOK.
 • Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia i składa oraz odbiera KKM rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 • Kategorie osób uprawnionych do korzystania z przejazdów środkami transportowymi KM z ulgą bądź bezpłatnie określają aktualne: Uchwała Rady Miasta Kołobrzeg oraz Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki, dostępne na stronie internetowej KM (www.km.kolobrzeg.pl).
 • Wystawiona KKM imienna będzie dostarczona do POK, w którym został złożony wniosek o jej wydanie, w ciągu 15 dni roboczych od daty złożenia tego wniosku.
 • Pasażer ma obowiązek odebrania KKM w danym POK w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po upływie tego terminu KKM ulega unieważnieniu, a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi.
 • KKM imienna jest wydawana tylko Pasażerowi - Wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Składający wniosek pocztą elektroniczną jest zobowiązany przy odbiorze KKM do doręczenia potwierdzenia wpłaty kaucji za jej wydanie oraz przedłożenia do wglądu dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz złożenia jego kserokopii.
 • W przypadku składania wniosku w BOK lub drogą elektroniczną KKM jest do odebrania w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po upływie tego terminu KKM ulega unieważnieniu, a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi.
 • W momencie odbioru KKM wskazane jest jej załadowanie określoną kwotą bądź określoną w cenniku KM kwotą minimalną.
 • KKM traci ważność po upływie jednego z niżej wymienionych okresów:
  • 12 miesięcy od dnia ostatniego doładowania KKM w POK lub BOK,
  • 12 miesięcy od dnia ostatniego użycia KKM,
  • okresu ważności dokumentu potwierdzającego prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.
 • W przypadku długotrwałego nieużywania KKM, przed upływem 12 miesięcy od momentu ostatniego załadowania należy zgłosić się z Kartą do BOK w celu jej aktywacji lub ją załadować.
 • W przypadku nie używania KKM (a ciągłego jej aktywowania) traci ona ważność z upływem 3 lat. Pobrana kaucja za wydanie Karty oraz pozostałe na niej środki nie podlegają zwrotowi.
 • Okres ważności KKM imiennej ulgowej lub bezpłatnej zależy od terminu ważności dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. Przed upływem takiego terminu należy w BOK lub POK okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. W przeciwnym razie po upływie okresu ważności ulgi opłata za przejazd będzie rejestrowana jako za przejazd normalny.
 • Utratę KKM (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) Pasażer powinien zgłosić osobiście lub pod numerem telefonu 94 351 75 48, podając numer klienta, imię, nazwisko i numer PESEL Pasażera. Niezależnie od tego konieczna jest osobista wizyta Pasażera w BOK lub POK, najpóźniej następnego dnia roboczego, w celu wypełnienia zgłoszenia utraty KKM imiennej.
 • Pasażer wypełnia w BOK lub POK wniosek o wydanie nowej KKM imiennej oraz wpłaca kaucję za jej wydanie.
 • Utracona KKM zostanie zablokowana najpóźniej następnego dnia po zgłoszeniu jej utraty do godziny 800.
 • KM nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę środków zgromadzonych na KKM imiennej od zgłoszenia jej utraty do godz. 800 dnia następnego,
  • szkody poniesione w wyniku zablokowania KKM.
 • Po zablokowaniu numeru utraconej KKM istnieje możliwość przelania pozostałej kwoty na nową Kartę.
 • KKM nie należy:
  • łamać, giąć lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie,
  • narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych.
 • Wadliwe KKM podlegają wymianie. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z Kartą. W takim wypadku ponowne wydanie KKM wymaga wpłaty kaucji.
 • KM nie odpowiada za utratę środków zgromadzonych na koncie KKM na okaziciela.
 • W przypadku utraty Karty pasażer otrzymuje nową Kartę z nowym numerem identyfikacyjnym. Numer Karty utraconej zostaje automatycznie zablokowany.
 • Zmiana danych osobowych nie powodująca zmiany zewnętrznej na Karcie odbywa się w BOK lub POK, po wypełnieniu wniosku i okazaniu oryginału dokumentu potwierdzającego zakres zmian. Aktualizacja jest bezpłatna.
 • Zmiana danych osobowych powodująca zmiany zewnętrzne na Karcie odbywa się w BOK, po wypełnieniu wniosku i okazaniu oryginału dokumentu potwierdzającego zakres zmian. Wydanie nowej Karty następuje po uiszczeniu kaucji za wydanie KKM.
 • Reklamacje związane z funkcjonowanie KKM można składać w siedzibie KM przy ul. Solnej 2.
 • Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne. Ponowne wydanie Karty wymaga wpłaty kaucji za jej wydanie.
 • Znalezioną KKM należy przekazać kierowcy autobusu albo w BOK lub POK.

Kasowanie KKM w autobusie KM

 • Po wejściu do autobusu Kartę należy przyłożyć na ok. 2 sekundy do pola odczytowego 5.
 • Kasownik automatycznie pobierze domyślnie zarejestrowaną wartość biletu (dla KKM na okaziciela - normalny, dla KKM imiennej - normalny, ulgowy 30%, ulgowy 50%, ulgowy 75% lub zarejestruje przejazd bezpłatny.
 • Na wyświetlaczu 1 pokazana zostanie pobrana kwota oraz kwota pozostała do wykorzystania.
 • W celu sprawdzenia wartości zgromadzonych na Karcie środków należy przycisnąć przycisk S, a następnie przyłożyć Kartę do pola odczytowego 5
 • W celu skasowania KKM za współpasażera, bagaż wybrania taryfy podmiejskiej lub ulgowej należy przed przyłożeniem KKM do pola odczytowego użyć odpowiednio przycisków B i/lub T.
 • Skasowanie KKM za współpasażera, bagaż bądź zwierzę możliwe jest wyłącznie na przystanku wsiadania posiadacza KKM. Jej dokasowanie po dojechaniu autobusu do następnego przystanku nie jest możliwe. Ponadto kasowanie za osoby towarzyszące odbywać się może dopiero po dokonaniu opłaty KKM za jej posiadacza.
 • Wybór taryfy podmiejskiej przy przejazdach do miejscowości Bezpraw, Grzybowo, Korzystno, Rościęcino, Zieleniewo odbywa się poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku B i przyłożenie KKM do pola odczytowego kasownika.
 • Rodzaj ulgi wybieramy przez naciśnięcie przycisku T odpowiednią ilość razy
  • 1 x normalny,
  • 2 x ulgowy 30%,
  • 3 x ulgowy 50%,
  • 4 x ulgowy75 %.
 • Wyboru rodzaju biletu i taryfy należy dokonać przed przyłożeniem KKM do pola odczytowego.
 • Posiadacz KKM imiennej lub na okaziciela może korzystać z tzw. krótkich przejazdów.
 • Krótki przejazd to przejazd na trasie pomiędzy dwoma sąsiednimi przystankami wyłącznie w granicach administracyjnych miasta,
 • W celu skasowania KKM na krótki przejazd należy przed przyłożeniem Karty do pola odczytowego trzykrotnie nacisnąć przycisk B.
 • Opłata za krótki przejazd wynosi 50% obowiązującej danego Pasażera taryfy.
 • Skasowanie KKM potwierdza komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika oraz pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy.
 • System umożliwia skredytowanie jednego przejazdu w przypadku braku środków na KKM. Skredytowana kwota zostanie pobrana przy następnym doładowaniu.

Zapłata za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania

 • Parkometr przechodzi ze stanu uśpienia w stan aktywny włożeniu KKM do czytnika kart.
 • Na wyświetlaczu ukazują się informacje o zawartości karty.
 • Włożenie do czytnika kart innej karty niż KKM powoduje zwrot karty i wyświetlenie komunikatu ZŁA KARTA.
 • Ustalenie czasu parkowania uzyskuje się poprzez kolejne przyciskanie przycisku +.
 • Jednokrotne przyciśnięcie przycisku + zwiększa czas parkowania o czas odpowiadający kwocie, która będzie zdjęta z karty, zgodnie z obowiązującą taryfą opłat. Zdejmowanie kwoty z karty przebiega w następujący sposób:
  1. pierwsze naciśnięcie przycisku + powoduje zdjęcie z karty kwoty równej minimalnej opłacie (1zł),
  2. drugie i każde kolejne przyciśnięcie przycisku + powoduje zdjęcie kwoty jednostkowej (50gr).
 • W trakcie wnoszenia opłaty w polu OPŁATA pojawia się wysokość deklarowanej opłaty, w polu OPŁACONO ZA pojawia się odpowiadająca tej opłacie długość czasu parkowania z dokładnością do 1 minuty.
 • Ustalenia akceptuje się naciśnięciem przycisku AKCEPTUJ, co powoduje wydruk biletu parkingowego i zwrot KKM o zawartości pomniejszonej o wysokość poniesionej opłaty.

Doładowanie KKM w POK

 • Wpłaty pieniędzy na konto KKM można dokonać w jednym z Punktów Obsługi Klienta.
 • Minimalna wpłacana kwota to 5 zł.
 • Po dokonaniu doładowania Pasażer otrzymuje paragon fiskalny potwierdzający dokonanie wpłaty.
 • Posiadaczom KKM imiennej przysługują rabaty uzależnione od wielkości wpłacanej kwoty:
  • wpłata 5,00 - 20,00 zł rabat 0 %
  • wpłata 20,01 - 50,00 zł rabat 5 %
  • wpłata 50,01 - 100,00 zł rabat 10 %
  • wpłata powyżej 100,00 zł rabat 15 %

Doładowanie KKM w parkometrze

 • Ładowanie KKM musi być poprzedzone włożeniem karty do ustnika kart i naciśnięciem przycisku DOŁADUJ. Do czasu włożenia karty przycisk DOŁADUJ jest nieaktywny. Po wejściu w tryb doładowania jego porzucenie możliwe jest jedynie przez anulowanie operacji (naciśnięcie przycisku ANULUJ, co powoduje zwrot karty). + + + +
 • Po włożeniu karty do ustnika kart na wyświetlaczu ukazują się informacje o zawartości karty.
 • Ustalenie kwoty doładowania uzyskuje się poprzez wrzucanie kolejnych monet (10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł).
 • W trakcie wrzucania kolejnych monet w polu OPŁATA pojawia się wysokość deklarowanej wpłaty.
 • Wejście w tryb doładowania następuje poprzez naciśnięcie przycisku DOŁADUJ. W tym momencie na wyświetlaczu pojawia się komunikat ŁADOWANIE KARTY.
 • Ustalenia akceptuje się naciśnięciem przycisku AKCEPTUJ, co powoduje wydruk pokwitowania doładowania KKM. Na wyświetlaczu w miejscu komunikatu ŁADOWANIE KARTY, pojawia się komunikat WYDRUK BILETU PARKINGOWEGO a następnie PROSZĘ ODEBRAĆ BILET I KARTĘ i następuje zwrot Karty.
 • Minimalna wpłacana kwota to 2 zł, maksymalna 200 zł.

Zapłata za przejazd posiadacza karty:

 • zbliż kartę do pola odczytowego kasownika
 • zwróć uwagę na komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika

Zapłata za współpasażera:

 • przyciskiem T wybierz odpowiedni rodzaj ulgi (30%, 50%, 75%)
 • zbliż kartę do pola odczytowego kasownika
 • zwróć uwagę na komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika

Zapłata za krótki przejazd (pomiędzy sąsiednimi przystankami):

 • trzykrotnie naciśnij przycisk B
 • zbliż kartę do pola odczytowego kasownika
 • zwróć uwagę na komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika

Zakup biletu podmiejskiego:

 • dwukrotnie naciśnij przycisk B
 • ewentualną ulgę (30%, 50%, 75%) wybierz używając przycisku T
 • zbliż kartę do pola odczytowego kasownika
 • zwróć uwagę na komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika

SPP funkcjonujące na terenie miasta KołobrzegSTREFY PŁATNEGO PARKOWANIA «STREFA A» «STREFA B»

Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkometrze w jednej ze stref może być wykorzystany w ramach okresu ważności określonego na bilecie w strefie parkowania A lub B.

CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT (OPŁATY POBIERA SIĘ W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU).

 • od okresie od 1.05. do 30.09. - w godz. 9:00 - 21:00
 • od okresie od 1.10. do 30.04. - w godz. 9:00 - 18:00
Cennik opłat
Bilety Parkingowe strefa A strefa B
za pierwsze pół godziny (opłata minimalna) 2,20 zł 1,50 zł
za pierwszą godzinę 4,50 zł 3,00 zł
za drugą godzinę 5,20 zł 3,60 zł
za trzecią godzinę 6,10 zł 4,30 zł
każda następna godzina 4,50 zł 3,00 zł

Abonamenty:

 • 30 dniowy - 250,00 zł (tylko w strefie B)
 • 30 dniowy posiadacza KKM - 60,00 zł (Strefa A i B, Parking Kasprowicza)
 • 180 dniowy posiadacza KKM - 340,00 zł (Strefa A i B, Parking Kasprowicza)
 • 360 dniowy posiadacza KKM - 660,00 zł (Strefa A i B, Parking Kasprowicza)
 • 30 dniowy ECO - 20 zł (Strefa A i B)
 • Abonament typu N - 20,00 zł
 • Abonament typu N+ - 20,00 zł

ZAKUP ABONAMENTÓW ONLINE OD 15.05.2020 R.

Niewystawienie za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób czytelny biletu, wyłożenie niewłaściwego biletu, biletu nieważnego lub umieszczenie powyżej wymienionych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty określonej na zawiadomieniu.

Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni kalendarzowych od daty określonej na zawiadomieniu ulega obniżeniu o 50%.

Nr konta do wpłat: 11 1020 2791 0000 7902 0317 5155


PARKING PŁATNY «Kompleks MILENIUM»

CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT:

 • od okresie od 1.05. do 30.09. - w godz. 9:00 - 21:00
 • od okresie od 1.10. do 30.04. - w godz. 9:00 - 18:00
Cennik opłat
Bilety Parkingowe całorocznie
za pierwsze pół godziny (opłata minimalna) 1,50 zł
za pierwszą godzinę 2,50 zł
za drugą godzinę 3,00 zł
za trzecią godzinę 3,60 zł
każda następna godzina 2,50 zł

Abonamenty:

 • miesięczny - 250,00 zł
 • abonament miesięczny na podstawie KKM - 60,00 zł 

Niewystawienie za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób czytelny biletu, wyłożenie niewłaściwego biletu, biletu nieważnego lub umieszczenie powyżej wymienionych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty określonej na zawiadomieniu.

Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni kalendarzowych od daty określonej na zawiadomieniu ulega obniżeniu o 50%.

Nr konta do wpłat: 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881


PŁATNE PARKINGI

CENNIK OPŁAT:

MARINA SOLNA
Bilety Parkingowe od 1.05. do 30.09.
(całodobowo)
od 1.10. do 30.04.
(09:00 - 18:00)
 - opłata minimalna 2,00 zł 2,00 zł
  - za każdą godzinę 5,00 zł 2,50 zł

C. EDS STROJNY - SOLNA / WOJSKA POLSKIEGO
Bilety Parkingowe od poniedziałku do niedzieli
(całodobowo)
 - opłata minimalna 2,00 zł
  - za każdą godzinę 4,00 zł

D. ABADES STROJNY - TOWAROWA / BOHATERÓW WESTERPLATTE
Bilety Parkingowe od 1.06. do 30.09. od 1.10. do 30.05.
 - opłata minimalna 2,00 zł 2,00 zł
  - za każdą godzinę 10,00 zł 5,00 zł

E. UNII LUBELSKIEJ
Bilety Parkingowe od poniedziałku do niedzieli
(całodobowo)
 - opłata minimalna 2,00 zł
  - za każdą godzinę 2,50 zł

Czas obowiązywania - od poniedziałku do niedzieli (całą dobę)

F. AMFITEATR
Bilety Parkingowe od 1.05. do 30.09. od 1.10. do 30.04.
 - opłata minimalna 2,00 zł 2,00 zł
  - za każdą godzinę (pojazd samochodowy) 3,00 zł 2,50 zł
  - za każdą godzinę (autobus) 15,00 zł 15,00 zł

Czas obowiązywania - od poniedziałku do niedzieli (całą dobę)

G. KASPROWICZA
Bilety Parkingowe od 1.05. do 30.09. od 1.10. do 30.04.
 - do 15 minut 0,00 zł 0,00 zł
  - 1 godzina 3,00 zł 3,00 zł
 - za każdą następną godzinę 5,00 zł 3,00 zł
Opłaty okresowe    
 - 7 dni (karta parkingowa)  150,00 zł 100,00 zł
 - 30 dni  350,00 zł 250,00 zł
Autobus    
 - 1 godzina  15,00 zł 10,00 zł
 - kolejna godzina  15,00 zł 15,00 zł

 

ZAKUP ABONAMENTÓW ONLINE OD 15.05.2020 R.

Niewystawienie za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób czytelny biletu, wyłożenie niewłaściwego biletu, biletu nieważnego lub umieszczenie powyżej wymienionych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty określonej na zawiadomieniu.

Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni kalendarzowych od daty określonej na zawiadomieniu ulega obniżeniu o 50%.

Nr konta do wpłat: 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881


REGULAMIN PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PARKINGU – KASPROWICZA

Regulamin określa uprawnienia i obowiązki użytkowników parkingu, zasady korzystania z parkingu oraz zakres obowiązków i uprawnień Zarządzającej parkingiem.

§1

 1. Teren parkingu położony jest na działce przy ul. Kasprowicza. Na terenie parkingu użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych pionowych i poziomych, jak również stosowania się do poleceń pracowników obsługi parkingu.
 2. Na obszarze parkingu znajdują się wydzielone, nienumerowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe, na których dozwolony jest postój pojazdów oraz miejsca postojowe samochodów osób niepełnosprawnych.
 3. Na całym terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 4. Postój pojazdu na terenie całego parkingu, na miejscach wyznaczonych, jak i na placach manewrowych podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

§2

Parkingiem zarządza Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Solna 2, zwana dalej „Zarządzającą”, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie umowy. Umowa obejmuje prawo do dysponowania przedmiotowym terenem w zakresie obsługi położonego na nim parkingu i pobierania opłat parkingowych na zasadach określonych w Regulaminie. Adres do korespondencji Zarządzającej: Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg; tel. 94 351 73 51.

§3

 1. Parking jest niestrzeżony i dostępny dla użytkowników przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych, busów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz dla autobusów.
 3. Z chwilą wjazdu na teren parkingu użytkownik zawiera z Zarządzającą umowę najmu miejsca postojowego oraz akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zawarta umowa nie stanowi umowy przechowania pojazdu i nie rodzi po stronie Zarządzającej parkingiem obowiązków wynikających z art. 835 – 844 kodeksu cywilnego.
 4. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub karta parkingowa.
 5. Przy odbiorze opłaconej abonamentowej karty parkingowej, użytkownik otrzymuje do wglądu Regulamin oraz podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i o akceptacji jego postanowień.
 6. Umowa najmu, o której mowa w ust. 2 obowiązuje do chwili wyjazdu z parkingu.

§4

 1. Samochody osobowe oraz busy o dmc do 3,5 t.:
  1. Aby wjechać na teren parkingu należy zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym i poprzez naciśnięcie przycisku [WCIŚNIJ PRZYCISK] pobrać bilet jednorazowego użytku zawierający informację o dacie i godzinie wjazdu lub zbliżyć do czytnika [ABONAMENT] czynną bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową na odległość nie większą niż 5 cm.
  2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać płatności za bilet jednorazowego użytku w automatycznej kasie parkingowej oraz w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty podjechać do terminala wyjazdowego i włożyć opłacony bilet do czytnika [SKANUJ BILET] albo zbliżyć do czytnika [ABONAMENT] czynną bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową na odległość nie większą niż 5 cm.
 2. Autobusy:
  1. Aby wjechać na teren parkingu należy zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym i poprzez naciśnięcie przycisku [WCIŚNIJ PRZYCISK] pobrać bilet jednorazowego użytku zawierający nagłówek [BILET AUTOBUS] oraz informację o dacie i godzinie wjazdu.
  2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać płatności za bilet jednorazowego użytku w automatycznej kasie parkingowej, w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty podjechać do terminala wyjazdowego i włożyć opłacony bilet do czytnika [SKANUJ BILET].
 3. Pojazdy osób posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca oraz ważny abonament parkingowy na strefy płatnego parkowania:
  1. Aby wjechać na teren parkingu należy zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym i poprzez naciśnięcie przycisku [KARTA MIESZKAŃCA] pobrać bilet jednorazowego użytku zawierający nagłówek [BILET MIEJSKI] oraz informację o dacie i godzinie wjazdu.
  2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać płatności za bilet jednorazowego użytku w automatycznej kasie parkingowej, w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty podjechać do terminala wyjazdowego i włożyć opłacony bilet do czytnika [SKANUJ BILET].
 4. Pojazdy podmiotów współpracujących z Zarządzającym parkingiem na podstawie odrębnej umowy:
  1. Aby wjechać na teren parkingu należy zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym i zbliżyć do czytnika [ABONAMENT] czynną bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową na odległość nie większą niż 5 cm.
  2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy zbliżyć do czytnika [ABONAMENT] czynną bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową na odległość nie większą niż 5 cm.
 5. Bilet pobrany z terminala wjazdowego należy pozostawić w pojeździe do kontroli służb parkingowych.
 6. Użytkownicy wymienieni w ust. 3 I 4 oprócz biletu z terminala wjazdowego zobowiązani są do wyłożenia ważnego abonamentu lub innego identyfikatora wydanego przez Zarządzającego parkingiem.
 7. Niewystawienie za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób czytelny biletu oraz dokumentów określonych w ust. 6, wyłożenie niewłaściwego biletu, biletu nieważnego lub umieszczenie powyżej wymienionych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty określonej na zawiadomieniu.
 8. Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni kalendarzowych od daty określonej na zawiadomieniu ulega obniżeniu o 50%.
 9. Podczas wjazdu i wyjazdu należy poczekać na całkowite otwarcie szlabanu a następnie przejechać bez zatrzymywania się przez otwartą barierę. Zbyt wczesny wjazd, zatrzymanie się lub cofnięcie pojazdu podczas przekraczania linii szlabanu może spowodować uszkodzenie pojazdu oraz urządzeń parkingowych. Szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
 10. System parkingowy rejestruje i analizuje liczbę wjazdów i wyjazdów, przy czym na bilet jednorazowego użytku można jeden raz wjechać i wyjechać, natomiast na bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową można wjechać wyłącznie wtedy, gdy system odnotował wcześniejszy wyjazd na tę kartę.

§5

 1. Istniejące urządzenia parkingowe w postaci szlabanów i barier mają na celu wyłącznie wydzielenie terenu parkingu i zapobieżenie próbom wyjechania bez ponoszenia opłat. Informacja o niestrzeżonym charakterze parkingu znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking.
 2. Zawarcie umowy najmu, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, nie powoduje powstania po stronie Zarządzającej parkingiem zobowiązania do pilnowania pojazdu, jego wyposażenia i pozostawionego w nim mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku jego kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia z winy innych użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej.
 3. Użytkownik parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego oraz osoby mu towarzyszące i inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, a wyrządzone Zarządzającej oraz osobom trzecim.
 4. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zanieczyszczenie lub zaśmiecenie parkingu.

§6

 1. Korzystanie z wyznaczonych miejsc postojowych oraz placów manewrowych na parkingu jest płatne. Podstawą do naliczania opłat jest cennik ustalany przez Zarządzającą. Ceny określone w cenniku są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Ceny określone w cenniku nie podlegają negocjacjom.
 3. Opłaty nalicza się w systemie godzinowym lub abonamentowym według cennika.
 4. Opłata naliczana w systemie godzinowym pobierana jest przed wyjazdem w jednej z automatycznych kas parkingowych na podstawie biletu jednorazowego pobranego przy wjeździe w terminalu wjazdowym. Naliczanie odbywa się z góry, za każdą rozpoczętą pełną godzinę zegarową.
 5. Opłata naliczana w systemie abonamentowym pobierana jest z góry przy wydaniu karty parkingowej.
 6. Płatności w kasach mogą być realizowane gotówką, kartą płatniczą w walucie polskiej.
 7. Automatyczna kasa parkingowa przyjmuje monety o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł.
 8. Reszta wydawana jest wyłącznie w postaci bilonu o nominałach: 1 zł i 2 zł.
 9. Automatyczna kasa parkingowa wydaje użytkownikowi opłacony bilet, za pomocą którego można wyjechać z terenu parkingu.

§7

 1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia biletu jednorazowego użytku, użytkownik może wyjechać z terenu parkingu tylko po wybraniu w kasie parkingowej opcji wyjazdu z zagubionym biletem i wniesieniu opłaty określonej w cenniku.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia abonamentowej karty parkingowej, obsługa parkingu wydaje użytkownikowi duplikat karty pobierając jednorazową opłatę w wysokości określonej w cenniku.

§8

 1. Z opłat parkingowych zwolnione są:
  1. pojazdy Straży Pożarnej na sygnale
  2. pojazdy organów ścigania (Policja, ABW itp.) na sygnale
  3. pojazdy służb awaryjnych (pogotowie energetyczne, gazowe itp.) na sygnale
  4. pojazdy Zarządzającej parkingiem,
  5. pojazdy zaopatrzone w abonament miesięczny mieszkańca posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca, wydany na podstawie innych przepisów po pobraniu z terminala wjazdowego biletu opatrzonego nadrukiem [BILET MIEJSKI] po wciśnięciu przycisku [KARTA MIESZKAŃCA].

§9

 1. Wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących broń, materiały wybuchowe, łatwopalne, żrące, radioaktywne lub inne ładunki niebezpieczne jest zabroniony.
 2. Wjazd na teren parkingu pojazdu niezdolnego do samodzielnego poruszania się wymaga zgody pracownika obsługi parkingu.

§10

 1. W czasie parkowania, użytkownik ma obowiązek zwracać uwagę na pobliskie pojazdy i ustawiać pojazd na jednym miejscu parkingowym nie zasłaniając linii określających jego granice, w sposób umożliwiający innym użytkownikom swobodny wyjazd z parkingu.
 2. W przypadku, jeżeli użytkownik zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch na terenie parkingu albo zagrażający bezpieczeństwu ludzi, zarządzająca zastrzega sobie prawo przeniesienia pojazdu na inne miejsce w obrębie parkingu na koszt użytkownika.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządzone zarządzającej oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
 4. W przypadku zaistnienia na terenie parkingu zdarzenia wywołującego szkodę, o której mowa w ust. 3 użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie pracownika obsługi technicznej parkingu, jak również do przekazania przedstawicielowi zarządzającej wyjaśnień do protokołu zdarzenia, w tym danych osobowych i informacji o posiadanej polisie ubezpieczeniowej.

§11

 1. Nie wolno parkować pojazdu na:
  1. drogach dojazdowych,
  2. przejściach dla pieszych,
  3. miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, chyba, że kierowca pojazdu spełnia warunki do zajęcia takiego miejsca,
  4. miejscach, w których zaparkowanie pojazdu może spowodować zagrożenie dla ruchu pojazdów lub bezpieczeństwa osób i mienia.
 2. Na terenie parkingu zabronione jest:
  1. tankowanie pojazdów,
  2. pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
  3. parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie, w szczególności z nieszczelnymi układami paliwowymi, hamulcowymi lub chłodniczymi,
  4. pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,
  5. prowadzenie na terenie parkingu działalności zarobkowej, akcji promocyjnych lub reklamowych.

§12

Pracownicy i goście ośrodków wczasowych i sanatoriów zlokalizowanych w pobliżu lokalizacji parkingu mogą parkować pojazdy na podstawie indywidualnych umów zawieranych z Zarządzającą na podstawie elektronicznych kart parkingowych wydawanych w okresach miesięcznych przez Zarządzającą.

§13

Zarządzająca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu na teren parkingu użytkownikowi posiadającemu abonamentową kartę parkingową w przypadku naruszania postanowień Regulaminu.

§14

 1. Regulamin i cennik są wywieszone przed wjazdem na parking od strony ul. Kasprowicza, dodatkowo wywieszone są w bezpośredniej bliskości automatycznej kasy parkingowej.
 2. Regulamin i cennik są dostępne również na stronie internetowej www.km.kolobrzeg.pl

§15

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać obsłudze parkingu - tel. 94 351 73 51 lub 94 351 75 48 albo pisemnie na adres: Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg.

§16

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 roku.

Cennik Parkingu - KASPROWICZA
Lp. Czas postoju w okresie 1.10. - 30.04. w okresie 1.05. - 30.09. Uwagi
1.

do 15 minut

0,00 zł

0,00 zł

Czas na wjazd i wyjazd z parkingu w wyniku braku wolnych miejsc. Po upływie 15 minut pierwsza godzina jest naliczana od momentu pobrania biletu i wjechania na parking.

2. Samochód osobowy i bus o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t:
Opłaty jednorazowe:

Opłatę pobiera się za rozpoczętą godzinę postoju w pełnej wysokości

     - 1 godz. 3,00 zł
     - każda następna godz. 3,00 zł
Opłaty okresowe:
     - 7 dni 100,00 zł 150,00 zł
     - 1 miesiąc 250,00 zł 350,00 zł
3.

Autobus:

 

 

Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę postoju w pełnej wysokości

     - 1 godz. 15,00 zł
     - każda następna godz. 15,00 zł
4.

Za zgubienie zniszczenie biletu lub bezstykowej elektronicznej abonamentowej karty parkingowej

100,00 zł

100,00 zł

 

5.

Opłata dodatkowa

250,00 zł

250,00 zł

 

6.

Kaucja zwrotna za wydanie elektronicznej karty abonamentowej

10,00 zł

10,00 zł

 

Cennik jest do wglądu w siedzibie i na stronie internetowej Prowadzącego oraz jest wywieszony w widocznym miejscu na Parkingu.

Nr konta do wpłat: 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881


Regulamin korzystania z płatnego parkingu "AMFITEATR"

§1

Regulamin określa zasady pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych oraz autobusów na parkingu AMFITEATR zlokalizowanego przy ul. Fredry w Kołobrzegu.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Parking AMFITEATR - parking zlokalizowany u zbiegu ulic Fredry i Kasprowicza w Kołobrzegu,
 2. Zarządzający parkingiem AMFITEATR - Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. Kontroler SPP - pracownik działu SPP posiadający upoważnienie do kontroli uiszczania opłat za postój i wystawiania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty za postój,
 4. Karta parkingowa - dokument wydany na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) uprawniający osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej kierującą pojazdem samochodowym, jak również kierującego pojazdem przewożącym osobę o obniżonej sprawności ruchowej do bezpłatnego postoju na miejscach wyznaczonych na parkingu AMFITEATR,
 5. Parkometr - urządzenie kasująco - rejestrujące, wydające za opłatą bilet parkingowy,
 6. Bilet parkingowy - dokument potwierdzający czas, za jaki opłacono postój pojazdu,
 7. KKM - Kołobrzeska Karta Miejska - karta z podzespołem elektronicznym upoważniająca do zakupu biletów parkingowych w parkometrach.
 8. Wezwanie - dokument wystawiony przez kontrolera SPP wzywający do uiszczenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty, postój ponad czas określony na bilecie parkingowym lub abonamencie oraz brak udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty.
 9. Identyfikator systemu płatności mobilnych - nośnik za pomocą, którego możliwe jest potwierdzenie faktu uiszczenia opłaty za postój poprzez telefon komórkowy.
 10. pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego
 11. autobus -pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

§3

Przepisy ogólne.

 1. Parkujący na terenie parkingu AMFITEATR zobowiązani są do uiszczania opłat za postój.
 2. Zajęcie miejsca na płatnym parkingu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wjazdy na parking AMFITEATR oznakowane są znakiem D-18 "parking płatny" z informacją o okresach w jakich pobierana jest opłata za postój.
 4. Parking płatny jest parkingiem niestrzeżonym.

§4

Realizacja opłat na parkingu AMFITEATR.

 1. Opłaty za postój na parkingu AMFITEATR pobiera się we wszystkie dni tygodnia całodobowo.
 2. Ustala się następujące stawki opłat za postój na płatnym parkingu AMFITEATR:

  Amfiteatr - parking
  za każdą godzinę postoju w okresie 1.05. - 30.09. w okresie 1.10. - 30.04.

  opłata minimalna

  2,00 zł

  2,00 zł

  pojazdu samochodowego

  3,00 zł

  2,50 zł

  autobusu

  15,00 zł

  15,00 zł

 3. Od opłat wymienionych w pkt. 2 zwolnione są pojazdy:
  • służb zwolnionych na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 1 lit. a, c, d Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013r. poz.260, z późn. zm.),
  • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej na wyznaczonych i oznakowanych miejscach postojowych.
 4. Uiszczenie opłaty poprzez zakup biletu parkingowego w parkometrze powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu na parkingu AMFITEATR za cały przewidywany czas postoju.
 5. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkometrze.
 6. Opłaty za postój pojazdów na parkingu AMFITEATR można uiszczać w następujący sposób:
  1. poprzez zakup biletu w systemie samoobsługowym w parkometrze.
   1.  w sposób gotówkowy - monetami 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł,
   2.  w sposób bezgotówkowy - za pomocą elektronicznej KKM.
  2. poprzez system płatności mobilnych.
 7. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za postój (bilet parkingowy) lub dokument upoważniający do bezpłatnego postoju (karta parkingowa) bądź identyfikator systemu płatności mobilnych kierujący pojazdem winien umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie. Umieszczenie dowodu w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu traktuje się jako postój nieopłacony.
 8. Karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego postoju na parkingu AMFITEATR pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych. W przypadku wolnych miejsc posiadacze karty parkingowej, parkując w innych miejscach na terenie parkingu AMFITEATR, zobowiązani są uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Korzystanie z ogólnie dostępnych miejsc postojowych na parkingu AMFITEATR przez pojazdy zaopatrzenia i taksówki w godzinach funkcjonowania parkingu, jest odpłatne według zasad określonych niniejszym regulaminem.
 10. Zabrania się prowadzenia handlu z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych na terenie parkingu AMFITEATR.
 11. Zabrania się postoju pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 2 t, wszelkiego rodzaju przyczep, czy pojazdów kempingowych (kamperów).

§5

Nieopłacenie postoju.

 1. W przypadku postoju bez wniesionej opłaty, kierujący pojazdem winien na podstawie wezwania pozostawionego przez kontrolera SPP uiścić opłatę dodatkową w biurze działu SPP, w punktach obsługi zarządzającego parkingiem AMFITEATR lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.
 2. Opłata dodatkowa za brak ważnego biletu wynosi:
 3. 250 zł.
 4. w przypadku wniesienia opłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu do 125,00 zł.
 5. Nieopłacony postój kontrolerzy SPP stwierdzają w wezwaniu, które umieszcza się za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu.
 6. Zaginięcie wezwania nie zwalnia użytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

§6

Kontrola czasu postoju na terenie parkingu AMFITEATR.

 1. Do kontroli wnoszenia opłat za postój na parkingu AMFITEATR upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy SPP, którzy działają na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Do obowiązków kontrolera SPP należy w szczególności:
  1. sprawdzanie prawidłowości wniesionej opłaty za postój,
  2. sprawdzanie poprawności czasu postoju określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym,
  3. sprawdzanie ważności karty parkingowej,
  4. wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego postoju, jak też za brak możliwości stwierdzenia ważności tych dokumentów,
  5. zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów,
  6. kontrola stanu oznakowania parkingu i zgłaszanie nieprawidłowości z oznakowaniem.
 3. Kontrolerzy SPP nie pobierają należności z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych.

§7

Postępowanie odwoławcze.

 1. Reklamacje w formie pisemnej od nałożonej opłaty dodatkowej za postój na parkingu AMFITEATR bez uiszczenia opłaty wnosi się do zarządzającego parkingiem AMFITEATR załączając niezbędne dokumenty (oryginał biletu parkingowego, kopia karty parkingowej, kopia wezwania, numer transakcji płatności mobilnej). Wniesienie reklamacji nie przesuwa terminu wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu prawo do wniesienia reklamacji wygasa.
 3. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:
  1. okazania w biurze zarządzającego parkingiem AMFITEATR biletu zakupionego w parkometrze, potwierdzającego uiszczenie opłaty za postój pojazdu, którego wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej dotyczy;
  2. podania w biurze zarządzającego parkingiem AMFITEATR numeru transakcji, którą opłacono postój poprzez system płatności mobilnych.
 4. Reklamacje i odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej za postój na parkingu AMFITEATR bez uiszczenia opłaty, można składać w ciągu 7 dni od daty zdarzenia:
  1. pisemnie na adres: Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2
  2. osobiście: w biurze Działu Stref Płatnego Parkowania i Kontroli Biletów w dni powszednie w godz. 9-14.
 5. Reklamacja powinna spełniać wymogi formalne i zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, do kogo reklamacja jest adresowana, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, wykaz załączonych dokumentów, podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji, oryginał lub kserokopia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, oryginał biletu parkingowego.
 6. Kierowca, który nie zgadza się z treścią otrzymanej odpowiedzi na złożoną reklamację, ma prawo, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania, wnieść pisemne zastrzeżenia, co do jej rozstrzygnięcia do Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.
 7. Tryb reklamacji kończy się z momentem otrzymania odpowiedzi od Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.
 8. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u zarządzającego parkingiem AMFITEATR kierowca ma prawo złożenia pozwu we właściwym Sądzie Rejonowym.

§8

Przepisy końcowe.

 1. Regulamin został opracowany na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020r. poz.470).
  2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 110).


Nr konta do wpłat: 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

 • Telefon: +48 94 35 552 50 | Sekretariat
 • Telefon: +48 94 35 552 51 | Sekretariat
 • Telefon: +48 94 35 16 706 | Fax

Czas otwarcia kiosków Komunikacji Miejskiej sprzedających bilety na przejazdy autobusem:

 • ul. Jagiellońska - dworzec - tel.: +48 94 35 27 868
  • od godz. 07:00 do godz. 18:00 w dni powszednie
  • od godz.10:00 do godz. 18:00 w soboty i niedziele
  • od godz. 07:00 do godz. 20:00 w miesiącach lipiec i sierpień

 • ul. Grochowska - przystanek autobusowy - tel.: 0 607 456 431
  • od godz. 08:00 do godz. 18:00 w dni powszednie
  • od godz. 10:00 do godz. 15:00 w soboty
  • W niedzielę kiosk nieczynny

Dział Stref Płatnego Parkowania i Kontroli Biletów przyjmuje interesantów - w Komunikacji Miejskiej - ul. Solna 2:

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 09:00 do godz. 14:00
 • czwartek w godz. od 09:00 do 15:00

Poznaj naszą flotę autobusów


Autobusy Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
LP Nr Ewid. TYP METRYCZKA
SCANIA L94UB
1 158 L94UB SCANIA - nowoczesny autobus szwedzkiej firmy. Na podwoziu ze stali węglowej o właściwościach stali nierdzewnej, zamontowano całkowicie aluminiowe nadwozie szwajcarskiej firmy HESS z podwójnymi szybami. Przednia szyba jest dzielona.
2 159 L94UB
3 160 L94UB
SOLBUS
1 161 SN11M28 SOLBUS - autobus typu SN11 to autobus miejski z silnikiem CUMMINS model ISBe4 250 EURO 4, wysokoprężny, rzędowy, pionowy, doładowany, z chłodzeniem powietrz doładowanego, skrzynia biegów VOITH DIWA 854.5 automatyczna, w pełni zsynchronizowana, 4+1 stopniowa, ze zintegrowanym retarderem, niskopodłogowy.
2 162 SN11M28
3 163 SN11M28
SOLARIS URBINO
1 172 Urbino SOLARIS URBINO - seria niskopodłogowych autobusów miejskich produkowana przez polską firmę Solaris Bus & Coach S.A. z Bolechowa koło Poznania. Autobusów przyjaznych dla osób niepełnosprawnych oraz spełniających najostrzejsze normy środowiskowe.
2 173 Urbino
3 174 Urbino
4 175 Urbino
5 176 Urbino
6 177 Urbino
7 179 Urbino
8 180 Urbino
9 182 Urbino
10 183 Urbino
11 185 Urbino
12 186 Urbino
13 187 Urbino
14 188 Urbino
15 189 Urbino
16 190 Urbino
17 191 Urbino
18 192 Urbino
SCANIA
19 193 M323 SCANIA - nowoczesny autobus szwedzkiej firmy. Na podwoziu ze stali węglowej o właściwościach stali nierdzewnej, zamontowano całkowicie aluminiowe nadwozie szwajcarskiej firmy HESS z podwójnymi szybami. Przednia szyba jest dzielona.
20 194 M323
21 195 M323
22 196 M323
23 197 M323
24 198 M323

Kompleksowa organizacja kampanii reklamowej


Szanowni Państwo, Biuro Reklamy Komunikacji Miejskiej Kołobrzeg sp. z o.o. ma zaszczyt zaproponować Państwu umieszczenie reklamy w autobusach Komunikacji Miejskiej.

Proponujemy zamieszczenie plakatów reklamowych w formacie A3. Państwa oferta będzie eksponowana w żółtych, estetycznych gablotach montowanych na szybach autobusów. Do dyspozycji posiadamy 24 autobusy.

Nowa kompleksowa organizacja kampanii reklamowej przy użyciu systemu AutoBOX daje możliwość:

 • dotarcia do 7.5 tys. osób dziennie
 • dokładnego zapoznania się z ofertą, produktem, marką Firmy (średni czas jazdy jednego pasażera w jednym autobusie wynosi ok. 20 minut)
 • częstej (nawet codziennej) aktualizacji Państwa oferty
 • dotarcia do szerokiej grupy docelowej
 • sterowania siłą kampanii
 • wyboru terminu kampanii reklamowej
 • unikatowej promocji
 • uzyskania wysokiej skuteczności kampanii
 • osiągnięcia niskiego kosztu jednostkowego dotarcia do klienta

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę w kwestii reklamy:

 • wykonanie projektu graficznego plakatu (75zł netto)
 • druk plakatów w dowolnym nakładzie (5zł netto / sztuka)
 • dbałość o ekspozycję plakatów

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Cennik usług reklamowych
Format reklamy Cena ekspozycji 1 plakat/1 autobus/ 1 dzień Cena druku plakatu A3 Wykonanie projektu reklamy

A3

3.2 zł netto

5,00 zł netto

100,00 zł netto


Cennik reklam zewnętrznych na autobusach
CENA EKSPOZYCJI (CENA PLN  opłata roczna) SCANIA / SOLARIS
CAŁY AUTOBUS

8 000

LEWY BOK

4 500

PRAWY BOK

3 000

TYŁ

2 500

Do wszystkich cen prosimy doliczyć 23% VAT. Projekt reklamy winien uzyskać akceptację Zarządu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Spółka z o.o.

Sprzedajemy: ON oraz Pb 95


Zapraszamy również do sklepu znajdującego się przy stacji paliw gdzie można zakupić oleje silnikowe, przekładniowe, płyny eksploatacyjne, smary i wiele innych produktów. Dla firm stale współpracujących korzystne rabaty oraz terminy płatności.

STACJA PALIW CZYNNA JEST:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do  21:30 oraz od soboty do niedzieli w godzinach od 07:00 do 15:00


Akceptujemy karty

karta mastercard karta visa

Stacja Paliw znajdująca się na terenie Komunikacji Miejskiej - wjazd od ul. Śliwińskiego.

Kontakt

kontakt

Back to top