Ułatwienia dostępu

CENA PALIW: ON - 6,65 zł | PB95 - 6,55 zł

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Kołobrzeska Karta Miejska i bilet elektroniczny


ZASADY KORZYSTANIA Z KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Szanowni Państwo! Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce Kołobrzeską Kartę Miejską. Karta ta daje naszym Pasażerom możliwość korzystania z najnowocześniejszego obecnie systemu Biletu Elektronicznego umożliwiającego wnoszenie opłat za przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu, jak również regulowanie należności za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania i na parkingach administrowanych przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu. Jesteśmy przekonani, że system ten szybko zyska Państwa przychylność, a Kołobrzeska Karta Miejska stanie się nieodłącznym elementem życia codziennego. Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji, które z pewnością przybliżą Państwu zasady posługiwania się Kartą Miejską.

Kołobrzeska Karta Miejska

REGULAMIN KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Regulamin Kołobrzeskiej Karty Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej użytkowania.

Obowiązkowi kasowania w autobusie podlegają wszystkie Karty, również Karty imienne zarejestrowane jako uprawniające do przejazdów bezpłatnych. Legitymowanie się podczas kontroli KKM przed jej skasowaniem podlega opłacie dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

Kołobrzeska Karta Miejska i bilet elektroniczny


ZASADY KORZYSTANIA Z KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Szanowni Państwo! Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce Kołobrzeską Kartę Miejską. Karta ta daje naszym Pasażerom możliwość korzystania z najnowocześniejszego obecnie systemu Biletu Elektronicznego umożliwiającego wnoszenie opłat za przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu, jak również regulowanie należności za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania i na parkingach administrowanych przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu. Jesteśmy przekonani, że system ten szybko zyska Państwa przychylność, a Kołobrzeska Karta Miejska stanie się nieodłącznym elementem życia codziennego. Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji, które z pewnością przybliżą Państwu zasady posługiwania się Kartą Miejską.

Kołobrzeska Karta Miejska

REGULAMIN KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Regulamin Kołobrzeskiej Karty Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej użytkowania.

Obowiązkowi kasowania w autobusie podlegają wszystkie Karty, również Karty imienne zarejestrowane jako uprawniające do przejazdów bezpłatnych. Legitymowanie się podczas kontroli KKM przed jej skasowaniem podlega opłacie dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

Definicje

KM - Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o.

KKM - Kołobrzeska Karta Miejska - elektroniczny nośnik biletów wykonany w formie karty chipowej, bezstykowej (zbliżeniowej), zgodnie ze standardami Mifare i wykonanej na bazie tej technologii.

BOK - Biuro Obsługi Klienta mieszczące się w siedzibie KM przy ul. Solnej 2 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

POK - Punkt Obsługi Klienta:

 • ul. Jagiellońska - przystanki początkowe KM,
 • ul. Grochowska - przystanek KM,
 • ul. Solna 2 - sekretariat (czynny poniedziałek - piątek 8-14).


Kaucja
- opłata pobierana od Wnioskodawcy za wydanie KKM.

Personalizacja KKM - nadanie KKM numeru i opatrzenie jej danymi osobowymi oraz zdjęciem pasażera.

Załadowanie KKM - pierwsza wpłata pieniędzy na konto KKM dokonana podczas jej odbioru.

Doładowanie KKM - wpłacanie pieniędzy na konto KKM.

Informacje podstawowe

 • KKM jest własnością KM
 • KKM może być wydawana jako karta imienna (spersonalizowana) lub na okaziciela.
 • Pasażer może posiadać tylko jedną kartę imienną.
 • KKM imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę określoną we wniosku o jej wydanie. Natomiast KKM na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników.
 • KKM imienna może być zarejestrowana jako normalna, ulgowa lub bezpłatna.
 • KKM jest wydawana Pasażerowi na jego wniosek po wpłacaniu kaucji. Kaucja nie jest pobierana od osób zwolnionych od obowiązku uiszczenia kaucji.
 • Kaucja za wydanie KKM w wysokości 12 zł jest pobierana w momencie składania wniosku. Kaucji nie pobiera się w przypadku składania wniosków osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych.
 • W przypadku rezygnacji z użytkowania KKM kaucja podlega zwrotowi. Zwrot dokonywany jest wyłącznie na podstawie przedstawionego dowodu zapłaty - paragonu.
 • Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
  • nieodebrania wystawionej KKM przez Wnioskodawcę w terminie,
  • utraty KKM przez jej posiadacza,
  • uszkodzenia KKM przez jej posiadacza,
  • nie używania KKM przez okres 3 lat.
 • Czynności związane z funkcjonowaniem KKM (wydanie i przyjmowanie wniosków, personalizacja, wydawanie Kart) należą do obowiązków BOK oraz wyznaczonych POK.
 • Wnioski o wydanie KKM imiennej można pobierać i składać w BOK i wszystkich POK w godz. otwarcia. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej KM.
 • Do wniosku o wydanie KKM imiennej należy dołączyć jedno zdjęcie o wymiarach 2,5 cm x 3 cm, kserokopię dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (wraz z oryginałem dokumentu w celu potwierdzenia zgodności kserokopii) oraz dokonać jednorazowej wpłaty kaucji za wydanie KKM. Pracownik BOK wyda KKM po okazaniu oryginału dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
Dokumenty wymagane do otrzymania KKM
KARTA MIEJSKA WYMAGANE DOKUMENTY
 Imienna - normalna
 • wniosek
 • zdjęcie
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
Imienna - ulgowa
 • wniosek
 • zdjęcie
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
 • dokument uprawniający do przejazdów ulgowych (do wglądu) + kserokopia
Imienna - bezpłatna
 • wniosek
 • zdjęcie
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
 • dokument uprawniający do przejazdów bezpłatnych (do wglądu) + kserokopia
Na okaziciela
 • dokumenty nie sa wymagane

 • Istnieje możliwość wypełnienia i przesłania wniosku o wydanie KKM imiennej drogą elektroniczną - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek i dokładne instrukcje są dostępne pod adresem: www.km.kolobrzeg.pl. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie - .jpg. Wymagana jest rozdzielczość zdjęcia min. 320x240 dpi.
 • W przypadku składania wniosku o wydanie KKM pocztą elektroniczną wpłaty kaucji należy dokonać na poniższy numer konta bankowego KM. Jako datę złożenia wniosku uznaje się datę księgowania należnej opłaty na koncie KM: PEKAO S.A. o/ Kołobrzeg 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881
 • Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie KKM nie będzie rozpatrywany.
 • KKM należy odebrać w miejscu składania wniosku w godzinach otwarcia.
 • W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną po odbiór KKM należy zgłosić się do BOK.
 • Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia i składa oraz odbiera KKM rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 • Kategorie osób uprawnionych do korzystania z przejazdów środkami transportowymi KM z ulgą bądź bezpłatnie określają aktualne: Uchwała Rady Miasta Kołobrzeg oraz Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki, dostępne na stronie internetowej KM (www.km.kolobrzeg.pl).
 • Wystawiona KKM imienna będzie dostarczona do POK, w którym został złożony wniosek o jej wydanie, w ciągu 15 dni roboczych od daty złożenia tego wniosku.
 • Pasażer ma obowiązek odebrania KKM w danym POK w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po upływie tego terminu KKM ulega unieważnieniu, a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi.
 • KKM imienna jest wydawana tylko Pasażerowi - Wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Składający wniosek pocztą elektroniczną jest zobowiązany przy odbiorze KKM do doręczenia potwierdzenia wpłaty kaucji za jej wydanie oraz przedłożenia do wglądu dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz złożenia jego kserokopii.
 • W przypadku składania wniosku w BOK lub drogą elektroniczną KKM jest do odebrania w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po upływie tego terminu KKM ulega unieważnieniu, a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi.
 • W momencie odbioru KKM wskazane jest jej załadowanie określoną kwotą bądź określoną w cenniku KM kwotą minimalną.
 • KKM traci ważność po upływie jednego z niżej wymienionych okresów:
  • 12 miesięcy od dnia ostatniego doładowania KKM w POK lub BOK,
  • 12 miesięcy od dnia ostatniego użycia KKM,
  • okresu ważności dokumentu potwierdzającego prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.
 • W przypadku długotrwałego nieużywania KKM, przed upływem 12 miesięcy od momentu ostatniego załadowania należy zgłosić się z Kartą do BOK w celu jej aktywacji lub ją załadować.
 • W przypadku nie używania KKM (a ciągłego jej aktywowania) traci ona ważność z upływem 3 lat. Pobrana kaucja za wydanie Karty oraz pozostałe na niej środki nie podlegają zwrotowi.
 • Okres ważności KKM imiennej ulgowej lub bezpłatnej zależy od terminu ważności dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. Przed upływem takiego terminu należy w BOK lub POK okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. W przeciwnym razie po upływie okresu ważności ulgi opłata za przejazd będzie rejestrowana jako za przejazd normalny.
 • Utratę KKM (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) Pasażer powinien zgłosić osobiście lub pod numerem telefonu 94 351 75 48, podając numer klienta, imię, nazwisko i numer PESEL Pasażera. Niezależnie od tego konieczna jest osobista wizyta Pasażera w BOK lub POK, najpóźniej następnego dnia roboczego, w celu wypełnienia zgłoszenia utraty KKM imiennej.
 • Pasażer wypełnia w BOK lub POK wniosek o wydanie nowej KKM imiennej oraz wpłaca kaucję za jej wydanie.
 • Utracona KKM zostanie zablokowana najpóźniej następnego dnia po zgłoszeniu jej utraty do godziny 800.
 • KM nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę środków zgromadzonych na KKM imiennej od zgłoszenia jej utraty do godz. 800 dnia następnego,
  • szkody poniesione w wyniku zablokowania KKM.
 • Po zablokowaniu numeru utraconej KKM istnieje możliwość przelania pozostałej kwoty na nową Kartę.
 • KKM nie należy:
  • łamać, giąć lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie,
  • narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych.
 • Wadliwe KKM podlegają wymianie. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z Kartą. W takim wypadku ponowne wydanie KKM wymaga wpłaty kaucji.
 • KM nie odpowiada za utratę środków zgromadzonych na koncie KKM na okaziciela.
 • W przypadku utraty Karty pasażer otrzymuje nową Kartę z nowym numerem identyfikacyjnym. Numer Karty utraconej zostaje automatycznie zablokowany.
 • Zmiana danych osobowych nie powodująca zmiany zewnętrznej na Karcie odbywa się w BOK lub POK, po wypełnieniu wniosku i okazaniu oryginału dokumentu potwierdzającego zakres zmian. Aktualizacja jest bezpłatna.
 • Zmiana danych osobowych powodująca zmiany zewnętrzne na Karcie odbywa się w BOK, po wypełnieniu wniosku i okazaniu oryginału dokumentu potwierdzającego zakres zmian. Wydanie nowej Karty następuje po uiszczeniu kaucji za wydanie KKM.
 • Reklamacje związane z funkcjonowanie KKM można składać w siedzibie KM przy ul. Solnej 2.
 • Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne. Ponowne wydanie Karty wymaga wpłaty kaucji za jej wydanie.
 • Znalezioną KKM należy przekazać kierowcy autobusu albo w BOK lub POK.

Sposób posługiwania się KKM

Kasowanie KKM w autobusie KM

 • Po wejściu do autobusu Kartę należy przyłożyć na ok. 2 sekundy do pola odczytowego 5.
 • Kasownik automatycznie pobierze domyślnie zarejestrowaną wartość biletu (dla KKM na okaziciela - normalny, dla KKM imiennej - normalny, ulgowy 30%, ulgowy 50%, ulgowy 75% lub zarejestruje przejazd bezpłatny.
 • Na wyświetlaczu 1 pokazana zostanie pobrana kwota oraz kwota pozostała do wykorzystania.
 • W celu sprawdzenia wartości zgromadzonych na Karcie środków należy przycisnąć przycisk S, a następnie przyłożyć Kartę do pola odczytowego 5
 • W celu skasowania KKM za współpasażera, bagaż wybrania taryfy podmiejskiej lub ulgowej należy przed przyłożeniem KKM do pola odczytowego użyć odpowiednio przycisków B i/lub T.
 • Skasowanie KKM za współpasażera, bagaż bądź zwierzę możliwe jest wyłącznie na przystanku wsiadania posiadacza KKM. Jej dokasowanie po dojechaniu autobusu do następnego przystanku nie jest możliwe. Ponadto kasowanie za osoby towarzyszące odbywać się może dopiero po dokonaniu opłaty KKM za jej posiadacza.
 • Wybór taryfy podmiejskiej przy przejazdach do miejscowości Bezpraw, Grzybowo, Korzystno, Rościęcino, Zieleniewo odbywa się poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku B i przyłożenie KKM do pola odczytowego kasownika.
 • Rodzaj ulgi wybieramy przez naciśnięcie przycisku T odpowiednią ilość razy
  • 1 x normalny,
  • 2 x ulgowy 30%,
  • 3 x ulgowy 50%,
  • 4 x ulgowy75 %.
 • Wyboru rodzaju biletu i taryfy należy dokonać przed przyłożeniem KKM do pola odczytowego.
 • Posiadacz KKM imiennej lub na okaziciela może korzystać z tzw. krótkich przejazdów.
 • Krótki przejazd to przejazd na trasie pomiędzy dwoma sąsiednimi przystankami wyłącznie w granicach administracyjnych miasta,
 • W celu skasowania KKM na krótki przejazd należy przed przyłożeniem Karty do pola odczytowego trzykrotnie nacisnąć przycisk B.
 • Opłata za krótki przejazd wynosi 50% obowiązującej danego Pasażera taryfy.
 • Skasowanie KKM potwierdza komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika oraz pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy.
 • System umożliwia skredytowanie jednego przejazdu w przypadku braku środków na KKM. Skredytowana kwota zostanie pobrana przy następnym doładowaniu.

Zapłata za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania

 • Parkometr przechodzi ze stanu uśpienia w stan aktywny włożeniu KKM do czytnika kart.
 • Na wyświetlaczu ukazują się informacje o zawartości karty.
 • Włożenie do czytnika kart innej karty niż KKM powoduje zwrot karty i wyświetlenie komunikatu ZŁA KARTA.
 • Ustalenie czasu parkowania uzyskuje się poprzez kolejne przyciskanie przycisku +.
 • Jednokrotne przyciśnięcie przycisku + zwiększa czas parkowania o czas odpowiadający kwocie, która będzie zdjęta z karty, zgodnie z obowiązującą taryfą opłat. Zdejmowanie kwoty z karty przebiega w następujący sposób:
  1. pierwsze naciśnięcie przycisku + powoduje zdjęcie z karty kwoty równej minimalnej opłacie (1zł),
  2. drugie i każde kolejne przyciśnięcie przycisku + powoduje zdjęcie kwoty jednostkowej (50gr).
 • W trakcie wnoszenia opłaty w polu OPŁATA pojawia się wysokość deklarowanej opłaty, w polu OPŁACONO ZA pojawia się odpowiadająca tej opłacie długość czasu parkowania z dokładnością do 1 minuty.
 • Ustalenia akceptuje się naciśnięciem przycisku AKCEPTUJ, co powoduje wydruk biletu parkingowego i zwrot KKM o zawartości pomniejszonej o wysokość poniesionej opłaty.

Doładowanie KKM w POK

 • Wpłaty pieniędzy na konto KKM można dokonać w jednym z Punktów Obsługi Klienta.
 • Minimalna wpłacana kwota to 5 zł.
 • Po dokonaniu doładowania Pasażer otrzymuje paragon fiskalny potwierdzający dokonanie wpłaty.
 • Posiadaczom KKM imiennej przysługują rabaty uzależnione od wielkości wpłacanej kwoty:
  • wpłata 5,00 - 20,00 zł rabat 0 %
  • wpłata 20,01 - 50,00 zł rabat 5 %
  • wpłata 50,01 - 100,00 zł rabat 10 %
  • wpłata powyżej 100,00 zł rabat 15 %

Doładowanie KKM w parkometrze

 • Ładowanie KKM musi być poprzedzone włożeniem karty do ustnika kart i naciśnięciem przycisku DOŁADUJ. Do czasu włożenia karty przycisk DOŁADUJ jest nieaktywny. Po wejściu w tryb doładowania jego porzucenie możliwe jest jedynie przez anulowanie operacji (naciśnięcie przycisku ANULUJ, co powoduje zwrot karty). + + + +
 • Po włożeniu karty do ustnika kart na wyświetlaczu ukazują się informacje o zawartości karty.
 • Ustalenie kwoty doładowania uzyskuje się poprzez wrzucanie kolejnych monet (10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł).
 • W trakcie wrzucania kolejnych monet w polu OPŁATA pojawia się wysokość deklarowanej wpłaty.
 • Wejście w tryb doładowania następuje poprzez naciśnięcie przycisku DOŁADUJ. W tym momencie na wyświetlaczu pojawia się komunikat ŁADOWANIE KARTY.
 • Ustalenia akceptuje się naciśnięciem przycisku AKCEPTUJ, co powoduje wydruk pokwitowania doładowania KKM. Na wyświetlaczu w miejscu komunikatu ŁADOWANIE KARTY, pojawia się komunikat WYDRUK BILETU PARKINGOWEGO a następnie PROSZĘ ODEBRAĆ BILET I KARTĘ i następuje zwrot Karty.
 • Minimalna wpłacana kwota to 2 zł, maksymalna 200 zł.

Posługiwanie się KKM

Zapłata za przejazd posiadacza karty:

 • zbliż kartę do pola odczytowego kasownika
 • zwróć uwagę na komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika

Zapłata za współpasażera:

 • przyciskiem T wybierz odpowiedni rodzaj ulgi (30%, 50%, 75%)
 • zbliż kartę do pola odczytowego kasownika
 • zwróć uwagę na komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika

Zapłata za krótki przejazd (pomiędzy sąsiednimi przystankami):

 • trzykrotnie naciśnij przycisk B
 • zbliż kartę do pola odczytowego kasownika
 • zwróć uwagę na komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika

Zakup biletu podmiejskiego:

 • dwukrotnie naciśnij przycisk B
 • ewentualną ulgę (30%, 50%, 75%) wybierz używając przycisku T
 • zbliż kartę do pola odczytowego kasownika
 • zwróć uwagę na komunikat wizualny na wyświetlaczu kasownika

BILET ELEKTRONICZNY - DOKUMENTACJA

Downloads:
pdf-1 Wniosek o wydanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 08:07
Wielkość: 174.9 KB

Wypełniając wniosek o wydanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca oświadczają Państwo, iż wszelkie podane we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe oraz, że zapoznali się z informacją na temat ochrony danych osobowych oraz przysługujących mi praw w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o.

pdf-2 Uchwała Nr XVI/204/16 Rady Miasta Kołobrzeg Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 08:41
Wielkość: 172.28 KB

UCHWAŁA NR XVI/204/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.

Kontakt

kontakt

Back to top