Ułatwienia dostępu

CENA PALIW: ON - 6,65 zł | PB95 - 6,55 zł

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW


 1. Po otrzymaniu potwierdzenia uzgodnienia warunków korzystania z punktu odpraw przewoźnik zobowiązany jest do:
  1. przedłożenia Administratorowi kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy, zawierającego, relacje kursów, czas odjazdów wraz z oznaczeniami i opisem legendy, oraz wskazaniem terminu ważności rozkładu jazdy, nie później niż na 10 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania rozkładu jazdy;
  2. przedłożenia kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy stanowiącego jego aktualizację;
  3. aktualizowania wykazu numerów rejestracyjnych środków transportu Przewoźnika korzystających z punktu odpraw;
  4. korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska przyjazdowego przez czas niezbędny do wyjścia pasażerów z autobusu, nie dłużej niż przez 5 minut po zatrzymaniu się na stanowisku przyjazdowym;
  5. korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska odjazdowego nie dłużej niż przez 10 minut, a w przypadku kursu międzynarodowego przez czas nie dłuższy niż15 minut, przed ustalonym w rozkładzie jazdy czasem odjazdu;
  6. przestrzegania godzin odjazdów z wyznaczonego dla danej relacji stanowiska odjazdowego (opóźnienie odjazdu może mieć miejsce tylko w uzasadnionych, uzgodnionych w porozumieniu z osobą reprezentującą Administratora przypadkach, przy czym opóźniony odjazd nie może kolidować z odjazdem innego pojazdu z danego stanowiska). Z przypadku naruszenia tego warunku Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić Administratorowi Karę umowną wysokości 50 zł za każdy przypadek;
  7. przestrzegania porządku i reguł obowiązujących na terenie ww. punktu odpraw;
  8. przestrzegania warunków i zasad korzystania z punktu odpraw,
  9. informowania Administratora o każdym przypadku: opóźnienia w realizacji kursu, odwołania kursu lub likwidacji kursu. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić Administratorowi karę umowną w wysokości 50 zł za każdy przypadek
 2. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie ww. punkcie odpraw użytkowanym przez niego, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód na swój koszt.
 3. Administrator zobowiązuje się udostępnić Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym - dla Przewoźnika, i jednocześnie możliwym do realizacji - dla Administratora, części terenu ww. punkcie odpraw w celu wykonania przewozu. Wyłącznie w ww. celu Przewoźnik będzie udostępniać, a Administrator będzie przetwarzać powierzone jemu przez Przewoźnika następujące dane osobowe związane z korzystaniem z ww. punktu odpraw:
  1. nazwa albo imię i nazwisko Przewoźnika;
  2. numer ewidencyjny NIP Przewoźnika;
  3. adres siedziby Przewoźnika albo adres zamieszkania lub pobytu Przewoźnika, jeśli Przewoźnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  4. numer rejestracyjny i marka środka transportu, miejsce i data postoju środka transportu w obrębie ww. miejsc postojowych.
 4. Administrator zobowiązuje się do:
  1. udostępnienia Przewoźnikowi w niezbędnym zakresie, właściwego dla danej relacji stanowiska przyjazdowego i odjazdowego;
  2. udostępnienia Przewoźnikowi za odpłatnością miejsc parkingowych dla autobusów według cennika określonego przez administratora;
 5. Zmiana ogólnych warunków korzystania z ww. punktu odpraw może być dokonana w formie pisemnej.
 6. Ogóle warunki są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

PUNKTY ODPRAW - DOKUMENTACJA

Downloads:
1doc-14 Wniosek o ustalenie warunków korzystania z punktu odpraw Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:04
Wielkość: 42 KB

1doc-13 Umowa na korzystanie z punktu odpraw Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:03
Wielkość: 53.5 KB

1doc-12 Umowa dotycząca parkowania na terenie punktu odpraw Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:03
Wielkość: 47.5 KB

1doc-11 Regulamin - punkt odpraw Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:03
Wielkość: 74.5 KB

1doc-10 Potwierdzenie uzgodnienia warunków Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:02
Wielkość: 38.5 KB

1doc-9 Cennik opłat Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:02
Wielkość: 39.5 KB

ROZKŁAD KURSÓW - DOKUMENTACJA

1pdf-27 Staszów - Łódź - Kołobrzeg - Staszów Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:11
Wielkość: 139.65 KB

pdf-26 Voyager: Kołobrzeg - Zakopane Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:11
Wielkość: 452.79 KB

pdf-25 Telesfor: Kołobrzeg - Zakopane Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:10
Wielkość: 619.99 KB

pdf-24 Linia: PKS Ostrowiec Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:10
Wielkość: 167.81 KB

pdf-23 Linia: PKS Bydgoszcz Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:10
Wielkość: 446.13 KB

pdf-22 MK Trawel: Kołobrzeg - Gościna - Kołobrzeg Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:10
Wielkość: 1.34 MB

pdf-21 Lux-Reisen: Kołobrzeg - Czerkasy (Ukraina) Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:09
Wielkość: 788.21 KB

pdf-19 Transfer: Kołobrzeg - Ustronie Morskie Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:09
Wielkość: 629.33 KB

pdf-20 Linia: Kołobrzeg - Bytów Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:09
Wielkość: 196.16 KB

pdf-19 Transfer: Kołobrzeg - Ustronie Morskie Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:09
Wielkość: 629.33 KB

pdf-18 HRYB Taxi & Bus: Kołobrzeg - Dźwirzyno Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:08
Wielkość: 807.78 KB

pdf-17 Flixbus: do Zakopanego, Berlina Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:08
Wielkość: 795.25 KB

1zip-16 Linia: Express Bus Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:07
Wielkość: 1.31 MB

1pdf-15 Euro-Trans: Kołobrzeg - Kamień Podolski Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:07
Wielkość: 98.99 KB

Kontakt

kontakt

Back to top