Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW


 1. Po otrzymaniu potwierdzenia uzgodnienia warunków korzystania z punktu odpraw przewoźnik zobowiązany jest do:
  1. przedłożenia Administratorowi kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy, zawierającego, relacje kursów, czas odjazdów wraz z oznaczeniami i opisem legendy, oraz wskazaniem terminu ważności rozkładu jazdy, nie później niż na 10 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania rozkładu jazdy;
  2. przedłożenia kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy stanowiącego jego aktualizację;
  3. aktualizowania wykazu numerów rejestracyjnych środków transportu Przewoźnika korzystających z punktu odpraw;
  4. korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska przyjazdowego przez czas niezbędny do wyjścia pasażerów z autobusu, nie dłużej niż przez 5 minut po zatrzymaniu się na stanowisku przyjazdowym;
  5. korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska odjazdowego nie dłużej niż przez 10 minut, a w przypadku kursu międzynarodowego przez czas nie dłuższy niż15 minut, przed ustalonym w rozkładzie jazdy czasem odjazdu;
  6. przestrzegania godzin odjazdów z wyznaczonego dla danej relacji stanowiska odjazdowego (opóźnienie odjazdu może mieć miejsce tylko w uzasadnionych, uzgodnionych w porozumieniu z osobą reprezentującą Administratora przypadkach, przy czym opóźniony odjazd nie może kolidować z odjazdem innego pojazdu z danego stanowiska). Z przypadku naruszenia tego warunku Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić Administratorowi Karę umowną wysokości 50 zł za każdy przypadek;
  7. przestrzegania porządku i reguł obowiązujących na terenie ww. punktu odpraw;
  8. przestrzegania warunków i zasad korzystania z punktu odpraw,
  9. informowania Administratora o każdym przypadku: opóźnienia w realizacji kursu, odwołania kursu lub likwidacji kursu. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić Administratorowi karę umowną w wysokości 50 zł za każdy przypadek
 2. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie ww. punkcie odpraw użytkowanym przez niego, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód na swój koszt.
 3. Administrator zobowiązuje się udostępnić Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym - dla Przewoźnika, i jednocześnie możliwym do realizacji - dla Administratora, części terenu ww. punkcie odpraw w celu wykonania przewozu. Wyłącznie w ww. celu Przewoźnik będzie udostępniać, a Administrator będzie przetwarzać powierzone jemu przez Przewoźnika następujące dane osobowe związane z korzystaniem z ww. punktu odpraw:
  1. nazwa albo imię i nazwisko Przewoźnika;
  2. numer ewidencyjny NIP Przewoźnika;
  3. adres siedziby Przewoźnika albo adres zamieszkania lub pobytu Przewoźnika, jeśli Przewoźnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  4. numer rejestracyjny i marka środka transportu, miejsce i data postoju środka transportu w obrębie ww. miejsc postojowych.
 4. Administrator zobowiązuje się do:
  1. udostępnienia Przewoźnikowi w niezbędnym zakresie, właściwego dla danej relacji stanowiska przyjazdowego i odjazdowego;
  2. udostępnienia Przewoźnikowi za odpłatnością miejsc parkingowych dla autobusów według cennika określonego przez administratora;
 5. Zmiana ogólnych warunków korzystania z ww. punktu odpraw może być dokonana w formie pisemnej.
 6. Ogóle warunki są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.